Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. Hấp thụ hoàn toàn khi CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 686517: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 60%. Hấp thụ hoàn toàn khi CO2 sinh ra vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 27,0.

B. 10,8.

C. 30,0.

D. 21,6.

Câu hỏi : 686517

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_3}}};\) \({{\rm{n}}_{{{\rm{C}}_6}{{\rm{H}}_{12}}{{\rm{O}}_6}}}{\rm{ = }}\dfrac{1}{2}{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}}\)

H = 60% nên \({{\rm{n}}_{{{\rm{C}}_6}{{\rm{H}}_{12}}{{\rm{O}}_6}{\rm{ thuc te}}}}{\rm{ =  }}{{\rm{n}}_{{{\rm{C}}_6}{{\rm{H}}_{12}}{{\rm{O}}_6}}}:60\% \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({{\rm{n}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_3}}} = \dfrac{{35,46}}{{197}} = 0,18{\rm{ (mol)}}\)

  Phương trình hóa học:

  C6H12O6  $\xrightarrow{{{\text{len men}}}}$  2C2H5OH + 2CO2

     0,09    ⟵           0,18   (mol)

  Ba(OH)2 + CO2 ⟶ BaCO3 + H2O

                   0,18  ⟵    0,18   (mol)

  Theo PTHH: \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} = {{\rm{n}}_{{\rm{BaC}}{{\rm{O}}_3}}} = 0,18{\rm{ (mol)}}\)

                        \({{\rm{n}}_{{{\rm{C}}_6}{{\rm{H}}_{12}}{{\rm{O}}_6}}}{\rm{ = }}\dfrac{1}{2}{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{O}}_2}}} = 0,09{\rm{ (mol)}}\)

  Vì H = 60% nên số mol C6H12O6 thực tế là 0,15 mol.

  Khối lượng glucozơ = m = 0,15.180 = 27 (g).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com