Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng carbon, hydrogen, oxygen lần lượt là 40,68%; 5,08%; 54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lượng (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:

(1) E + 2NaOH $\xrightarrow{{{t^0}}}$  X + Y + Z

(2) X + HCl ⟶ F + NaCl

(3) Y + HCl ⟶ T + NaCl

Biết: Z là alcohol đơn chức; F và T là các hợp chất hữu cơ; MF < MT.

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 704510: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng carbon, hydrogen, oxygen lần lượt là 40,68%; 5,08%; 54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lượng (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:

(1) E + 2NaOH $\xrightarrow{{{t^0}}}$  X + Y + Z

(2) X + HCl ⟶ F + NaCl

(3) Y + HCl ⟶ T + NaCl

Biết: Z là alcohol đơn chức; F và T là các hợp chất hữu cơ; MF < MT.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Trong Y, số nguyên tử hydrogen bằng số nguyên tử oxygen.

B.  Chất F không có khả năng tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.

C.  Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của ethanol.

D.  Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức.

Câu hỏi : 704510
Phương pháp giải:

Xác định CTPT dựa vào CTĐGN.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi CTĐGN của E là: CxHyOz (do 40,68% + 5,08% + 54,24% = 100%)

  Xét$\,x:y:z = \dfrac{{\% C}}{{12}}:\dfrac{{\% H}}{1}:\dfrac{{\% O}}{{16}} = \dfrac{{40,68}}{{12}}:\dfrac{{5,08}}{1}:\dfrac{{54,24}}{{16}} = 2:3:2$

  ⟹ CTĐGN: C2H3O2 ⟹ CTPT: (C2H3O2)n

  - Mặt khác: ME = 59n = 118 ⟹ n = 2 ⟹ CTPT của  E là C4H6O4

  - Từ (1), (2) và (3) ta có kết luận X, Y là 2 muối và Z là alcohol, mà MF < MT

  Dự đoán công thức và chất:

  E phải là ester 2 chức ghép: HCOOCH2COOCH3 (Tạo bởi acetic acid + lactic acid + methyl alcohol)

  F là HCOOH và T là HOCH2COOH ⟶ X là HCOONa và Y là HOCH2COONa

  ⟹ A đúng, vì số nguyên tử H bằng số nguyên tử O trong Y (OHCH2COONa)

  B sai, vì chất F có khả năng tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens (HCOOH)

  C sai, vì CH3OH có nhiệt độ sôi thấp hơn C2H5OH

  D sai, vì chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức, ester không tạo bởi acid với alcohol thuần.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com