Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2013 mã đề 279

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 545

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa 22,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Câu 2: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng 16,6 gam X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 13,9 gam hỗn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ nào khác). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của hai ancol trong X là

Câu 3: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 6: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

Câu 7: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia Y làm hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với Na vừa đủ, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan. Tên của X là

Câu 8: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Câu 9: Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:   CO2 (k) + H2 (k) \rightleftharpoons CO (k) + H2O (k); ΔH > 0.   Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:  (a) tăng nhiệt độ;   (b) thêm một lượng hơi nước;  (c) giảm áp suất chung của hệ;  (d) dùng chất xúc tác;  (e) thêm một lượng CO2. Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:

Câu 10: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 11: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?

Câu 12: Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al, trong đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam X vào nước dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) và 0,54 gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 13: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 15: Hòa tan hết 0,2 mol FeO bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí SO2 sinh ra ở trên vào dung dịch chứa 0,07 mol KOH và 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 16: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Câu 17: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là

Câu 19: Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 21: Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết X có khả năng phản ứng với Cu(OH)2. Tên của X là

Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 24: Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

Câu 25: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là

Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư). (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

Câu 27: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

Câu 28: Cho các phương trình phản ứng sau:     (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.                    (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O. (c)2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.    (d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S.            (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là

Câu 29: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là

Câu 30: Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 32: Cho 50 ml dung dịch HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là

Câu 33: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6

Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai axit trong X là

Câu 35: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 36: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 37: Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là

Câu 38: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức của X là

Câu 39: Hòa tan hết một lượng hỗn hợp gồm K và Na vào H2O dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho X vào dung dịch FeCl3 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 40: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là

Câu 41: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

Câu 42: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở X cần vừa đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là

Câu 44: Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

Câu 45: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2?

Câu 46: Cho các phương trình phản ứng: (a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O. (c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2. (d) AgNO3 + NaCl  → AgCl + NaNO3. Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 47: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là

Câu 48: Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được

Câu 49: Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), đun nóng, thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 50: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y (không chứa H2). Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là

Câu 51: Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, 0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là

Câu 52: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm?

Câu 53: Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (tỉ lệ số mol 3 : 1). Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần vừa đủ 1,75 mol khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức của hai anđehit trong X là

Câu 54: Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2 với khí O3 bằng phương pháp hóa học?

Câu 55: Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clobutan?

Câu 56: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu 57: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 58: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 59: Cho các chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

Câu 60: Kim loại Ni đều phản ứng được với các dung dịch nào sau đây?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tuy Nguyen 50 50 100% 4.53
2 BoyNgeo 50 50 100% 2.88
3 Do Hai Dang 50 50 100% 2.8
4 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.23
5 Nguyễn Duy Lộc 49 50 98% 2.65
6 Lùn Lanh Lợi 48 50 96% 2.87
7 trần văn hoan 46 50 92% 29.52
8 Nguyễn Minh Tú 45 50 90% 24.13
9 tran van lac 47 50 94% 69
10 Lam Tu Dau 41 50 82% 40.07
11 Bé Hạt Tiêu 39 48 81% 43.02
12 chuong gio 37 49 76% 50.68
13 le dinh quang 44 49 90% 31.12
14 Tien Dinh Duc Dinh 35 50 70% 11.23
15 KuBin Hoang 32 50 64% 66.73
16 thattinh 31 48 65% 28.25
17 Trái Tim Cô Đơn 30 46 65% 91.73
18 pham hieu 27 29 93% 16.15
19 PhongKangkang Ta 32 50 64% 66.87
20 HoKan Edo 30 40 75% 5
21 may mắn 31 45 69% 52.25
22 Nguyễn Văn Hiệp 29 50 58% 89.78
23 Thánh Họ 11 11 100% 22
24 Đỗ Việt Dũng 12 13 92% 4.98
25 laikimoanh 26 38 68% 5.37
26 thế mạnh 20 31 65% 63.3
27 thuymeloly 12 15 80% 24.18
28 Nguyễn Thanh Tâm 29 50 58% 71.18
29 Vũ Ngọc Anh 11 23 48% 35.05
30 HOÁ HỌC 2 2 100% 0.2
31 Lượng Trần 24 49 49% 23.63
32 ʚɞViệt Thắngʚɞ 3 3 100% 9.9
33 nguyen duy ngoc 1 1 100% 0.22
34 Đức Long 1 1 100% 0.47
35 hoang nhu y 1 2 50% 30.25
36 Nguyễn Văn Tây 52 56 93% 30.12
37 Bùi Ngọc Hiếu 2 3 67% 4.02
38 Huy Tran 59 60 98% 29.78
39 Hiệp Nguyễn 12 23 52% 10.52
40 Yui Chan 38 60 63% 16.67
41 Nguyễn Hữu Tuấn 57 60 95% 33.5
42 luong trong dung 23 51 45% 82.6
43 Văn Tiến 15 24 63% 13.75
44 Lại Tiến Minh 29 35 83% 19.92
45 Nguyễn Dương Thanh Trí 31 59 53% 86.9
46 lê thế anh 6 14 43% 19.2
47 Vân Phi Tuyết 19 60 32% 5.63
48 doanmylinh 43 44 98% 36.77
49 Bill Nguyễn 23 51 45% 26.53
50 Linh Mỹ 27 32 84% 9.48
51 Duy Thành 32 48 67% 90.67
52 Trịnh Hữu Dương 41 58 71% 40.78
53 Đặng ĐìnhĐức 33 56 59% 45.92
54 Phan Thi Kim Ngan 8 12 67% 10.6
55 Trần Văn Phúc 17 22 77% 53.85
56 trần văn minh 39 47 83% 88.55
57 Phạm Thảo 56 60 93% 19.85
58 Nguyen thi ly 40 56 71% 41
59 Viết Hùng 0 0 0% 0.15
60 trần nguyễn minh thanh 19 59 32% 11.38
61 Đang Học 44 58 76% 75.43
62 Linh Min 23 35 66% 46.55
63 Người Không Tên 7 19 37% 16.02
64 Phạm Bá Phú 36 60 60% 89.85
65 Phuc Phamthi 37 53 70% 55
66 Du Thiên 40 60 67% 8.05
67 phung anh tu 25 50 50% 43.88
68 Phạm Thị Kim Thoa 5 14 36% 48
69 Se Se 12 50 24% 3.92
70 Hoang Thien Nhi 13 49 27% 8.33

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12