Đề thi học kì I trường THPT chuyên TN mã 01 năm 2012-2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2628

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho 11,8 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là.

Câu 2:  Để chứng minh tính chất lưỡng tính của glyxin (H2N-CH2-COOH) ta cho glyxin tác dụng với cặp chất.

Câu 3: Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là.

Câu 4: Khi xà phòng hoá triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là.

Câu 5:  Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là.

Câu 6:  Đồng phân của glucozơ là.

Câu 7: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

Câu 8:  Cho 6,75 gam một amin no đơn chức mạch hở (X) tác dụng hết với axit HCl thu được 12,225 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.

Câu 9: Cho 180 gam dung dịch Glucozơ nồng độ 10% tác dụng với AgNO3/NH3 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là.

Câu 10: Cho α- aminoaxit X chứa một nhóm -COOH và một -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.

Câu 11: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần ?

Câu 12: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm OH, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.

Câu 13: Cho m g hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm - COOH và 1 nhóm - NH2) tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng với các chất trong X cần dùng 200g dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37g chất rắn khan. Giá trị m là:

Câu 14: Cho este X tạo bởi axit no và rượu no đơn chức có tỷ khối so với CH4 là 5,5. Đun nóng 2,2 (g) este X với dung dịch NaOH dư thu được 2,4 (g) muối. Công thức cấu tạo của X là.

Câu 15: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng nào làm giảm mạch polime ? (các phản ứng đều có nhiệt độ và xúc tác thích hợp)

Câu 16: Có bao nhiêu amin có cùng công thức phân tử C3H9N.

Câu 17: Trong phân tử Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của.

Câu 18: Điều chế anilin(C6H5NH2) trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro nguyên tử (hiđro mới sinh) để khử hợp chất.

Câu 19: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Câu 20: Chọn câu phát biểu không đúng. Hai este sau  CH2=CHCOOCH3 và CH3COOCH=CH2 có đặc điểm chung là?

Câu 21:  Hai chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là.

Câu 22: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là: 

Câu 23: Phân biệt xenlulozơ và tinh bột ta dùng.

Câu 24: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là

Câu 25: Cho các chất: H2N-CH2-COOH ; C6H5NH2 ; CH3COONH4 ; H2N-CH2-COOCH3. Số chất tác dụng được với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) C2H5NH2. Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là.

Câu 27: Chọn phát biểu không đúng.

Câu 28: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng.

Câu 29:  Este CH3COOC2H5 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra các sản phẩm hữu cơ là.

Câu 30:  Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 31:  Anilin(C6H5NH2) tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây.

Câu 32:  Chất không làm đổi màu quỳ tím ẩm là.

Câu 33: Chọn phát biểu không đúng về anilin (C6H5NH2).

Câu 34:  Lên men m gam Glucozơ (C6H12O6) với hiệu suất 80 %. Lấy khí CO2 thu được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là.

Câu 35:  Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 73,2% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là.

Câu 36: Polime nào trong số polime sau không bị thủy phân trong môi trường kiềm ?

Câu 37: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, protein đều có khả năng tham gia phản ứng.

Câu 38:  Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 3 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là.

Câu 39: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2  là.

Câu 40:  Xét sơ đồ:    Glyxin (+NaOH) -> A (+HCl) -> X;

    Glyxin (+HCl) -> B (+NaOH) -> Y .

X và Y là:

Câu 41:  Hỗn hợp X gồm CaO, Mg , Ca, MgO. Hòa tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,624 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 6,175 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là.

Câu 42:  Có một hỗn hợp gồm: Fe, Ag, Cu. Tách Ag ra khỏi hỗn hợp với khối lượng không đổi người ta dùng dung dịch.

Câu 43: Cho 8,4 g bột Fe vào cốc đựng 340 ml dung dịch HCl 1M sau phản ứng thu được dung dịch A . Cho A tác dụng với 1 lít dung dịch AgNO3 1M đến khi phản ứng hoàn toàn tạo a gam kết tủa. Giá trị của a là:

Câu 44:  Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là:

Câu 45: Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch Y.  X, Y lần lượt là.

Câu 46: Cho 10,2 g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Zn, Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là.

Câu 47:  Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất và kim loại có độ cứng cao nhất lần lượt là.

Câu 48: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72%,  khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phương Loan 41 48 85% 12.55
2 Đặng Quang Thăng 30 47 64% 60.3
3 nguyen nhu lan 25 40 63% 44.88
4 H.nhật 19 42 45% 60.15
5 Phương Nguyen 27 39 69% 31.52
6 mèodidi 36 48 75% 42.97
7 Minh Hoa 43 48 90% 46.05
8 Duyên's Joonji 35 47 74% 45.73
9 phan thi kim nguyen 36 48 75% 35.67
10 Thổ Chelsea 26 33 79% 40.58
11 My Pham 17 48 35% 13.92
12 Tùng Tobi 42 44 95% 21.03
13 Hoàng Công Thuận 30 36 83% 31.93
14 Đăng Xuân 29 38 76% 48.52
15 Song Lam 19 40 48% 40.32
16 Akyus Cris 20 38 53% 23.92
17 Untilyou27 11 11 100% 5.53
18 Manh Hung Le 35 48 73% 32.72
19 Nhật Thúy 27 48 56% 42.05
20 Nhóc Tinh Nghịch 28 37 76% 61.72
21 Ngu Nữ D Ba 26 48 54% 46.72
22 Liêm Nguyễn Duy 44 48 92% 32.12
23 Khổ Lại Đời Sao 27 43 63% 54.32
24 Gam Phungtran 34 48 71% 55.77
25 Quang Huy 26 37 70% 14.08
26 Bửu Tuyền 26 48 54% 43.23
27 Ta Mia 17 35 49% 15.32
28 Quyên Trương 36 46 78% 39.25
29 Tiểu Bạch Long 27 30 90% 28.2
30 Annh Anhh 14 48 29% 49.05
31 Phạm Thế Vĩnh 29 48 60% 49.87
32 le quang toan 28 48 58% 21.4
33 lê văn ha 25 42 60% 25.87
34 đoàn văn toa 27 48 56% 37.9
35 le tra giang 37 45 82% 29.53
36 hà nhàn 15 42 36% 9.75
37 lê quang duy 23 43 53% 22.22
38 phạm đúc minh 34 48 71% 43.37
39 Tôi Là Leo 33 38 87% 27.1
40 phamthicuong 36 44 82% 60.4
41 Sặc Sặc CP 32 48 67% 22.05
42 hà minh trí 24 42 57% 11.88
43 Nguyễn Thị Thảo Thuận 29 43 67% 52.98
44 Xuka Hí 37 48 77% 52.02
45 nguyễn thị mỹ hạnh 31 44 70% 57.17
46 Thanh Trang Nguyen 40 48 83% 38.5
47 Quỳnh Thị 20 48 42% 19.75
48 Nnb Son 25 38 66% 60.25
49 ngophuong 34 47 72% 60.87
50 Hiền Renn 29 42 69% 39.45
51 LÊ HOÀNG ÂN 37 48 77% 30.5
52 zan nguyen 21 31 68% 7.2
53 Hào Hồ 40 48 83% 50.9
54 Huy Quang 36 41 88% 60.22
55 Kim Kim 17 30 57% 16.78
56 Peter Vuong 36 48 75% 30.43
57 Kẹo Mút 32 42 76% 27.23
58 Kiều Xuân Tùng 37 43 86% 34.8
59 Nguyen Hong Son 29 38 76% 60.4
60 Nguyen Van Dat 25 40 63% 61.4
61 Mai Hoàng Thúy Quỳnh 21 42 50% 60.37
62 Kẹo Đắng 28 48 58% 51.37
63 Thạch Anh 32 48 67% 43.67
64 Juni Juni 46 48 96% 26.67
65 Huỳnh Lê Chiêu Dương 16 48 33% 20.88
66 Quốc Trường 33 48 69% 25.5
67 Mèo 45 48 94% 6.85
68 Lê Hồng Nhung 19 48 40% 11.25
69 Kun Cool 38 48 79% 35.55
70 Nguyễn Thị Hoài 29 48 60% 30.1
71 vn plut 23 32 72% 9.03
72 Xóa Đi Kí Ức 21 48 44% 36.18
73 Công Nguyễn 28 40 70% 12.43
74 nguyễn 41 41 100% 11.97
75 Diễm Huỳnh 42 47 89% 54.02
76 Jordan 31 47 66% 33.23
77 hiềnthai 30 48 63% 50.05
78 Thịnh Trần Quang 28 39 72% 14.75
79 Phạm Thảo 45 48 94% 34.13
80 Na Xa 22 48 46% 30.32
81 Anh Nguyen 37 43 86% 40.25
82 Phùng Thị Hải Yến 2 2 100% 4.18
83 Quyên Trương 34 47 72% 49.07
84 Mạnh Nguyễn 37 48 77% 31.7
85 le quang thuan 16 33 48% 60.05
86 Màu Thị 26 48 54% 52.7
87 Phương Trâm 25 48 52% 6.6
88 phạm tây 8 17 47% 4.82
89 Cường Cường 22 48 46% 22.63
90 trần thị linh 35 42 83% 37.4
91 Nguyễn Thanh Tâm 36 48 75% 54.02
92 Sco Vy 15 17 88% 6.83
93 Cu Teo 29 47 62% 58.7
94 Ngọc 39 47 83% 46.05
95 Phạm Văn Trường 36 48 75% 23.18
96 Phạm Hùng 15 30 50% 60.08
97 NgọcNgọc Trung 32 36 89% 4.28
98 Hoa Nguyễn 12 16 75% 6.35
99 Nguyen Thinh Luu 25 39 64% 28.95
100 Hoàng Huyền Mai 18 47 38% 44.55
101 Elina Huỳnh 37 43 86% 60.05
102 Ngọc RC 19 38 50% 57.47
103 Nguyễn Văn Kiệt 39 42 93% 60.82
104 Bảo Bụt Bụt 36 44 82% 60.45
105 Lê Thị Kim Liên 18 42 43% 60.03
106 Vân Tuti 33 48 69% 36.52
107 Bùi Chí Hậu 21 31 68% 10.78
108 Phạm Thị Phương Trinh 30 46 65% 58.7
109 Thanh Nhan 36 48 75% 33.78
110 Tuấn Thành Nguyễn 44 48 92% 42.08
111 Thúy My 31 47 66% 6.18
112 nguyenduchieu 39 45 87% 60.1
113 Lê Thị Trinh 11 15 73% 9.93
114 Khoa Lữ 23 48 48% 12.23
115 Hoài Nghi 23 48 48% 54.78
116 N-vt Nguyen 21 48 44% 19.62
117 Hương Kute 12 13 92% 7.27
118 huntelar 17 31 55% 13.77
119 Lê Thị Mai Liên 30 48 63% 52.63
120 Đừng Khóc Tôi Ơi 40 46 87% 10.92
121 Đào Tiên 38 48 79% 4.2
122 Ngô xuan anh 22 30 73% 9.95
123 Bùi Duy Đức 1 9 11% 4.35
124 phạm bảo lộc 26 45 58% 60.35
125 GIANG THẾ NAM 41 48 85% 36.62
126 Uyên Na 22 48 46% 25.07
127 conghen 30 47 64% 33.6
128 Quyền Lý 37 38 97% 33.78
129 Hằng Nguyễn 34 48 71% 41.85
130 phan hong nhung 25 48 52% 24.4
131 HỒNG ĐỨC THANH 18 46 39% 26.1
132 Hạ Hoa Dao 27 48 56% 48.55
133 Nhớ Muốn Không 20 33 61% 23.43
134 Tiểu Như 33 46 72% 55.48
135 Phạm Đắc Đạt 32 48 67% 51.82
136 Thien Anh 14 43 33% 60
137 Chet Heo 45 47 96% 20.05
138 Bằng Lăng Tím 24 37 65% 19.28
139 Kim Hà 34 47 72% 40.63
140 Phạm Đức Duy 38 47 81% 34.02
141 Mai Pham 26 47 55% 51.45
142 Nguyệt Hạ 32 47 68% 41.42
143 Rin Phạm 35 44 80% 26.82
144 Vua Phai Thoi 33 48 69% 24.97
145 Tấn Tài Nguyễn 34 48 71% 60.07
146 Kem Bao 26 48 54% 17.78
147 Dat Nguyen 28 46 61% 51.97
148 Mai Phương 25 38 66% 19.73
149 Đinh Thị Minh Hà 15 16 94% 10.35
150 Phạm Văn Nhân 40 48 83% 51.53
151 lê hoàng kim 35 37 95% 60.15
152 nguyễn 23 48 48% 53.72
153 Ngốc Linh 36 47 77% 53.38
154 Cao Thiên Mai 31 45 69% 28.32
155 Lê Đức Hiếu 32 34 94% 16.78
156 Thiệu thoi thóp 10 20 50% 15.08
157 Nguyễn Văn Tiến 26 45 58% 30.07
158 Trúc Ngọc 27 47 57% 37.43
159 Tăng Hương 31 48 65% 22.77
160 Trung Đức 34 48 71% 56.08
161 Trần Thanh Nhàn 27 42 64% 33.78
162 Trương Thị Vân 24 33 73% 21.52
163 Hoài Lê 39 48 81% 22.92
164 BUI XUAN KHANG 30 48 63% 53.78
165 Kevin Huu Tin 27 39 69% 14.1
166 Ngô Phương Thảo 30 43 70% 40.38
167 võ tấn danh 23 37 62% 3.65
168 Hường Mạc 27 46 59% 24.45
169 Long Le 40 48 83% 34.08
170 nguyễn thị minh châu 9 16 56% 6.8
171 Hồ Nhii 36 47 77% 41.88
172 Gió 10 46 22% 1.92
173 Thuy Uyen 32 47 68% 24.32
174 Hoàng Thị Huyền Mai 25 47 53% 47.55
175 Nguyễn Thu Uyên 19 21 90% 5.37
176 Huyền Trang 15 47 32% 25.23
177 Mạnh Hùng 39 48 81% 58.2
178 Bích Phương 21 40 53% 34.5
179 Hoàng Minh Duy 25 33 76% 19.85
180 Trần Đức Thịnh 24 47 51% 55.13
181 Xuânđao Trịnh 32 48 67% 59.47
182 ʚĩiɞ Huy ʚĩiɞ 20 32 63% 30.33
183 Nhung Huyền 28 40 70% 52.1
184 Vo Thi Mylinh 20 39 51% 42.63
185 Triệu Vĩnh Giang 24 48 50% 55.3
186 Trần Khánh Huyền 43 46 93% 38.67
187 nguyen sanh lieu 12 12 100% 16.53
188 Nguyễn Thị Thu An 46 48 96% 6.93
189 Nguyễn Quang Nhật 5 7 71% 6.78
190 tuyetnga 39 48 81% 33.77
191 Gu Ru 33 48 69% 41.3
192 Tran Hoang Phi 45 48 94% 50.9
193 Huỳnh Thị Minh Thư 2 2 100% 0.63
194 Hiếu Nghĩa 27 45 60% 26.07
195 Trọng Lâm 47 48 98% 20.75
196 Huy Anhhuy 12 46 26% 19.78
197 Nguyễn Nhung 1 1 100% 60.27
198 Trang Đặng 26 47 55% 51.58
199 Mix Anh Phạm 24 41 59% 30.92
200 Nga Nguyễn 29 45 64% 58.63
201 Thái Bảo KB 17 36 47% 25.8
202 Trần Thúy Phụng 8 48 17% 4.48
203 Quý Đoàn 14 16 88% 59.33
204 hoquoccuong 34 47 72% 51.33
205 Hà Văn Phước 11 43 26% 2.52

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12