Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Con lắc lò xo thực hiên dao động với biên độ A. Khi tăng gấp đôi khối lượng của con lắc mà con lắc dao động với biên độ 2A thì năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào?

Câu 107283: Con lắc lò xo thực hiên dao động với biên độ A. Khi tăng gấp đôi khối lượng của con lắc mà con lắc dao động với biên độ 2A thì năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào?

A. Giảm 2 lần     

B. Tăng 2 lần       

C.  Giảm 4 lần   

D.  Tăng 4 lần

Câu hỏi : 107283

Phương pháp giải:

Công thức tính cơ năng: \({\rm{W}} = {1 \over 2}m{\omega ^2}{A^2}\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Khi vật có khối lượng m dao động với biên độ là A. Ta có:

  \({\rm{W}} = {1 \over 2}m{\omega ^2}{A^2} = {1 \over 2}m.{k \over m}.{A^2} = {1 \over 2}k{A^2}\)

  - Khi khối lượng của con lắc tăng gấp đôi biên độ dao động của con lắc là 2A. Ta có:

  \({\rm{W'}} = {1 \over 2}\left( {2m} \right).{k \over {2m}}.{\left( {2A} \right)^2} = 4.{1 \over 2}k{A^2} = 4W\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com