Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My life is so boring - I ________ TV every night.

Câu 124069: My life is so boring - I ________ TV every night.

A. am watch      

B. watchs

C. watches

D. do watch

Câu hỏi : 124069
 • Đáp án : D
  (25) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D.

  Ta thấy chủ ngữ I là ngôi thứ nhất nên động từ theo sau không thêm “s” hay “es”.

  => Vậy đáp án B và C ta loại.

  Đáp án A cũng loại vì không có dạng Be + V(nguyên thể).

  Đáp án D là đáp án đúng. Ta dùng trợ động từ + động từ nguyên thể trong câu khẳng định để nhấn mạnh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com