Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer for each question

Choose the best answer for each question

Câu 1: Chelsea………. next Monday.

A. live                        

B. will win 

C. would win

D. winning

Câu hỏi : 142815
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thứ hai tuần tới Chelsea sẽ thắng. 

  Có next week => dùng TLĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 2: As soon as he……….. a certificate in English, he will apply for a job.

A. would get         

B. got

C. gets                                     

D. will get

Câu hỏi : 142816
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc: As soon as S + HTĐ, S + TLĐ [ ngay khi...thì...]

  Ngay khi anh ấy nhận được bằng cấp tếng Anh, anh ấy sẽ xin việc làm. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • nguyen gia kim -_-
   Thích Trả lời 05/11/2016 09:24 Tỉ lệ đúng 64 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 3: I think the weather…….. nice later.

A. will be    

B. be  

C. is 

D. has been

Câu hỏi : 142817
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tôi nghĩ thời tiết sẽ đẹp sau đó. 

  =>Dùng TLĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 4: She……… very angry when she knows this.

A. will be 

B. has been

C. will have been

D.  would be

Câu hỏi : 142818
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cô ấy sẽ rất tức giận khi cô ấ biết điều này.

  Cấu trúc: S + TLĐ when S + HTĐ

  =>TLĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Trương Thiện giai thich gium co oi
   Thích Trả lời 01/01/2017 19:21 Tỉ lệ đúng 76 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 5: You…….. here for my party, won’t you?

A. shall be    

B. won’t be

C. will be

D. are going to be

Câu hỏi : 142819
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bạn sẽ có mặt ở bữa tiệc của mình đúng không?

  =>Câu hỏi đuôi dùng " won't you" nên phía trước phải là "will"

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 6: I…… here at the end of the month.

A. will leave              

B. would leave 

C. would have left 

D. is leaving

Câu hỏi : 142820
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuối tháng này mình sẽ rời khỏi đây. 

  =>TLĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 7: I hope everything……… fine.

A. is    

B. was 

C.  would be

D. will be

Câu hỏi : 142821
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mình hi vọng mọi việc sẽ ổn.

  S1 +  hope + S2  + will Vo

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 8: - A: This plate is dirty - B: Oh, I’m sorry. I……… you another

A. to bring

B. bring                                

C. will bring  

D. won’t bring

Câu hỏi : 142822
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A: Cái đĩa này bẩn rồi.

  B: Ôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ mang cái khác ạ! 

  =>TLĐ 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 9: If you dont't take a taxi ,……… you............... the train?

A. catch 

B. will catch 

C. will have caught

D. would catch

Câu hỏi : 142823
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu bạn không đi bằng taxi, bạn sẽ đi tàu hỏa chứ? 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Trương Thiện vi sao vay co
   Thích Trả lời 01/01/2017 19:22 Tỉ lệ đúng 76 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 10: ………until the manager returns!

A. Not leave 

B. Don’t leave 

C. Will leave     

D. Won’t leave

Câu hỏi : 142824
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đừng rời khỏi cho đến khi quản lý quay trở lại.

  Câu ra lệnh ta dùng: Vo hoặc Don't + Vo. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 11: I……… until the manager returns.

A. will leave 

B. leave                              

C. won’t leave

D. not leave

Câu hỏi : 142825
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tôi sẽ không rời khỏi cho đến khi quản lý quay lại.

  =>TLĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 12: I’m going on holiday on Saturday. This time next week I……. on a beach in the sea.

A.  will lie   

B. am lying

C. will be lying

D. should be lying

Câu hỏi : 142826
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thứ bảy này mình định đi nghỉ mát. Giờ này tuần tới mình sẽ đang nằm trên bãi biển. 

  Trong câu có: This time next week => TLTD

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 13: Can I borrow your bike on Monday? I’m sorry, but I ……….. it.

A. will be using 

B. used                                         

C. use

D. have used

Câu hỏi : 142827
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mình có thể mượn xe đạp của bạn vào hôm thứ hai được không? Mình rất tiếc, nhưng lúc đó mình đang cần dùng nó.

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Huong Nguyen Cô ơi em vẫn kg hiểu tại sao lại dùng have been
   Thích Trả lời 14/12/2016 14:01 Tỉ lệ đúng 55 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 14: At nine this evening, I ……………… the news.

A. will watch  

B. will be watching 

C. watch      

D. have watched

Câu hỏi : 142828
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lúc 9 giờ tối nay, tôi sẽ đang xem tivi.

  At + giờ + trạng từ tương lai => TLTD

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 15: At Christmas this year, I……..at the factory.

A. will have been working 

B. will work  

C. have been working    

D. will be working

Câu hỏi : 142829
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào hôm Giáng sinh năm nay, tôi sẽ đang làm việc tại nhà máy.

  =>TLTD

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 16: He will take the dog out for a walk as soon as he …….dinner.

A. finish           

B. finishes       

C.  will finish  

D.  will have finished

Câu hỏi : 142830
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Anh ấy sẽ dẫn chó đi dạo ngay khi anh ấy ăn xong bữa tối.

  Cấu trúc: S + TLĐ as soon as S + HTĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 17: I think they……………..the games soon.

A. win               

B. wins                          

C. will win   

D. will have won

Câu hỏi : 142831
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tôi nghĩ họ sẽ sớm giành chiến thắng.

  S1 think S2 + TLĐ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 18: A: Oh, I forget the wallet at home. B: Don’t worry, I …..you some money.

A. will lend                   

B. lend                          

C. had lent                  

D. has lent

Câu hỏi : 142832
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A: Ôi, mình để quên ví ở nhà rồi.

  B: Đừng lo lắng, mình sẽ cho bạn mượn ít tiền.

  =>Quyết  định tức thời, không có dự định trướ => TLĐ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Duyen My câu A chứ ạ
   Thích Trả lời 12/05/2017 19:30 Tỉ lệ đúng 66 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 19: We……………….cartoon at 9 o’clock tonight.

A.  will   watch      

B.  will be watching   

C. watch                     

D.  are watching 

Câu hỏi : 142833
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chúng tôi sẽ đang xem hoạt hình lúc 9 giờ tối nay.

  At + giờ + trạng từ  tương lai => TLTD

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 20: At this time next week, I……………….. on the holiday to Nha Trang.

A. am going    

B.  will go 

C. will be going  

D. go

Câu hỏi : 142834
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Và giờ này tuần tới , mình sẽ đang nghỉ mát ở Nha Trang.

  At this time + trạng từ  tươg lai => TLTD

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Hoàng Lê '
   Thích Trả lời 25/11/2016 21:11 Tỉ lệ đúng 67 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com