Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The story I’ve just read...................Agatha Christie.

Choose the best answer for each question. 

Câu 142994: The story I’ve just read...................Agatha Christie.

A. was written 

B. was written by  

C. was written from 

D. wrote by

Câu hỏi : 142994
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Truyện mà tôi vừa đọc được viết bởi..." nên chọn đáp án bị động của quá khứ đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com