Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm dãy tất cả kết quả đúng về số mol của những khối lượng chất sau: 15g  CaCO3; 9,125g HCl; 100g CuO

 

 

 

Câu 147347: Tìm dãy tất cả kết quả đúng về số mol của những khối lượng chất sau: 15g  CaCO3; 9,125g HCl; 100g CuO


 


 


 

A. 0,15 mol CaCO3; 0,25 mol HCl; 1,25 mol CuO

B. 0,15 mol CaCO3; 0,75 mol HCl; 1,25 mol CuO

C. 0,25 mol CaCO3; 0,25 mol HCl; 1,25 mol CuO

D. 0,35 mol CaCO3; 0,25 mol HCl; 1,25 mol CuO

Câu hỏi : 147347
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CaCO3= 15 g; M CaCO3= 100 g/mol => n CaCO3 = 0,15 mol

  HCl = 9,125 g; M HCl = 36,5g/mol => n HCl = 0,25 mol

  CuO = 100g; M CuO = 80g/mol => n CuO = 1,25 mol

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com