`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính khối lượng Na2CO3 bị hoà tan.

Hoà tan Na2CO3 vào V(ml) hỗn hợp dung dịch axit HCl 0,5M và H2SO4 1,5M thì thu được một dung dịch A và 7,84 lit khí B (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 48,45g muối khan.

Câu 148363: Tính khối lượng Na2CO3 bị hoà tan.

A. 31,7g    

B. 13,7g   

C. 73,1g   

D. 37,1g

Câu hỏi : 148363
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số mol Na2CO3 = số mol CO2 = 0,35 mol

  Vậy khối lượng Na2CO3 đã bị hoà tan:

  mNa2CO3 = 0,35 . 106 = 37,1g.

  => Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com