`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm của hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 4\\3x - 4y = - 1\end{array} \right.\) là:

Câu 148985: Nghiệm của hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 4\\3x - 4y = - 1\end{array} \right.\) là:

A. \(\left( {-1;  -1} \right)\)

B. \(\left( {-1;  1} \right)\)

C. \(\left( {1; - 1} \right)\)

D. \(\left( {1;  1} \right)\)

Câu hỏi : 148985
  • Đáp án : D
    (7) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO