Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:

Câu 152002: Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:

A.  tốc độ truyền sóng và bước sóng.                   

B. phương truyền sóng và tần số sóng.

C. phương dao động và phương truyền sóng.  

D. phương truyền sóng và tốc độ truyền sóng.

Câu hỏi : 152002

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

  Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng

  \rightarrow Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào: phương dao động của các phần tử môi trường và phương truyền sóng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com