Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng sau:

(1)  MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.

(2)  KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

(3)  Fe + HCl → FeCl2 + H2.

(4)  NaOH + HCl → NaCl + H2O.

(5)  SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O.

(6)  NO2 + NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.

(7)  Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O.

(8)  FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + SO2 + NO + H2O.

(9)  Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O.

(10)  FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.

Số phản ứng oxi hoá khử là:

Câu 152467: Cho các phản ứng sau:


(1)  MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O.


(2)  KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.


(3)  Fe + HCl → FeCl2 + H2.


(4)  NaOH + HCl → NaCl + H2O.


(5)  SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O.


(6)  NO2 + NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.


(7)  Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O.


(8)  FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + SO2 + NO + H2O.


(9)  Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O.


(10)  FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.


Số phản ứng oxi hoá khử là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu hỏi : 152467

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các phản ứng oxi hóa khử: (1),(2),(3),(6),(7),(8),(9),(10)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com