Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Nguyên tố Na được kí hiệu: \({}_{11}^{23}Na\). Số p, n, e trong nguyên tử Na lần lượt là:

Câu 153829: Nguyên tố Na được kí hiệu: \({}_{11}^{23}Na\). Số p, n, e trong nguyên tử Na lần lượt là:

A. 11, 23, 11.  

B. 11, 12, 11. 

C. 12, 11, 12.   

D. 12, 23, 12.

Câu hỏi : 153829
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  p = e = 11

  n = A - p = 12

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com