Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của hai muối lần lượt là:

Câu 156528: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa. Công thức của hai muối lần lượt là:

A. NaF và NaCl.

B. NaCl và NaBr.

C. NaBr và NaI.

D. Cả 2 trường hợp A và C đều đúng.

Câu hỏi : 156528
Phương pháp giải:

* TH1: NaX và NaY lần lượt là NaF và NaCl ⟶ chỉ tạo kết tủa là AgCl.


⟹ Tính toán theo dữ kiện đề bài ⟶ TH1 có thỏa mãn hay không.


* TH2: X và Y không phải NaF, gọi công thức chung của 2 muối NaX và NaY là NaZ ⟶ tạo kết tủa AgZ


⟹ Tính toán theo dữ kiện đề bài ⟶ TH2 có thỏa mãn hay không.

 • Đáp án : D
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  * TH1: NaX và NaY lần lượt là NaF và NaCl ⟶ chỉ tạo kết tủa là AgCl.

  PTHH: NaCl + AgNO3 ⟶ NaNO3 + AgCl ↓

  Theo PTHH ⟹ nNaCl = nAgCl = 0,4 mol

  ⟹ mNaCl = 23,4 gam ⟹ mNaF = 8,44 gam ⟶ thoả mãn.

  Vậy hai muối là NaF và NaCl.

  * TH2: NaX và NaY không phải NaF, gọi công thức chung của 2 muối NaX và NaY là NaZ ⟶ tạo kết tủa AgZ

  PTHH:   NaZ + AgNO3 → NaNO3 + AgZ

  (g)        (23+Z)                              (108 + Z)

  (g)        31,84                                 57,34

  ⟹ 57,34.(23 + Z) = 31,84(108 + Z)

  ⟹ Z = 83,13 ⟹ halogen ở 2 chu kì liên tiếp là Br (80) và I (127)

  Vậy hai muối là NaBr và NaI.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com