Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp: nA : nB = 1 : 4. Khối lượng phân tử trung bình là 52,4. Công thức phân tử của hai ankan A và B lần lượt là:

Câu 162423: Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp: nA : nB = 1 : 4. Khối lượng phân tử trung bình là 52,4. Công thức phân tử của hai ankan A và B lần lượt là:

A. C2H6 và C4H10.

B.5H12 và C6H14.  

C. C2H6 và C3H8.  

D. C4H10 và C3H8

Câu hỏi : 162423

Phương pháp giải:

Tỉ lệ nA : nB = 1 : 4 => chọn nA = 1 mol => nB = 4 mol


 \(\overline {\rm{M}}  = \frac{{{{\rm{m}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  }}{{\rm{m}}_{\rm{B}}}}}{{{{\rm{n}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  }}{{\rm{n}}_{\rm{B}}}}} = \frac{{{{\rm{M}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  4}}{{\rm{M}}_{\rm{B}}}}}{{{\rm{1 + }}{\rm{4}}}} = \frac{{{{\rm{M}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  4}}{\rm{.}}{{\rm{M}}_{\rm{B}}}}}{5} = 52,4 \Leftrightarrow {\rm{ }}{{\rm{M}}_{\rm{A}}}{\rm{ +  4}}{{\rm{M}}_{\rm{B}}}{\rm{  =  262 }}\)


Gọi A , B là CnH2n+2 ; CmH2m+2


=> 14n + 2 + 4.(14m + 2) = 262 <=> 14n + 56m = 252  kẻ bảng thử m, n

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỉ lệ nA : nB = 1 : 4 => chọn nA = 1 mol => nB = 4 mol

   \(\overline {\rm{M}}  = \frac{{{{\rm{m}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  }}{{\rm{m}}_{\rm{B}}}}}{{{{\rm{n}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  }}{{\rm{n}}_{\rm{B}}}}} = \frac{{{{\rm{M}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  4}}{{\rm{M}}_{\rm{B}}}}}{{{\rm{1 + }}{\rm{4}}}} = \frac{{{{\rm{M}}_{\rm{A}}}{\rm{  +  4}}{\rm{.}}{{\rm{M}}_{\rm{B}}}}}{5} = 52,4 \Leftrightarrow {\rm{ }}{{\rm{M}}_{\rm{A}}}{\rm{ +  4}}{{\rm{M}}_{\rm{B}}}{\rm{  =  262 }}\)

  Gọi A , B là CnH2n+2 ; CmH2m+2

  => 14n + 2 + 4.(14m + 2) = 262 <=> 14n + 56m = 252  kẻ bảng thử m, n

  Vậy 2 ankan là C2H6 và C4H10

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com