`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

            

Câu 167693: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là


            

A. x = 5cos(2πt – π/2) (cm)  

B.  x = 5cos(2πt + π/2) (cm)

C.  x = 5cos(πt – π/2) (cm)

D. x = 5cos(2πt + π/2) (cm)

Câu hỏi : 167693

Phương pháp giải:

Phương pháp: Viết phương trình dao động điều hòa.


Bước 1: Tìm A:


Bước 2: Tìm ω: $$\omega  = \sqrt {{k \over m}}  = 2\pi f = {{2\pi } \over T}$$


Bước 3: Tìm φ: 


Tại t=0:  


$$\left\{ \matrix{ x = Ac{\rm{os}}\varphi \hfill \cr {\rm{v = - A}}\omega {\rm{sin}}\varphi \hfill \cr} \right. \to \left\{ \matrix{ {\rm{cos}}\varphi {\rm{ = }}{{{x_0}} \over A} \hfill \cr \sin \varphi = - {v \over {A\omega }} \hfill \cr} \right. \to \varphi = ?$$ 

 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Ta có: A = 5 cm

   $$\omega  = {{2\pi } \over T} = \pi {\rm{  }}rad/s$$

  Tại t=0:

  $$\left\{ \matrix{ x = Ac{\rm{os}}\varphi = 0 \hfill \cr {\rm{v = - A}}\omega {\rm{sin}}\varphi > 0 \hfill \cr} \right. \to \left\{ \matrix{ {\rm{cos}}\varphi {\rm{ = 0}} \hfill \cr \sin \varphi < 0 \hfill \cr} \right. \to \varphi = - {\pi \over 2}$$

  =>x = 5cos(πt – π/2)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com