Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết PTĐT \(\Delta \)  đi qua một điểm \(Q\left( {2; - 1} \right)\) và song song với đường thẳng (d’) : \(2x + y - 5 = 0\)

Câu 168251: Viết PTĐT \(\Delta \)  đi qua một điểm \(Q\left( {2; - 1} \right)\) và song song với đường thẳng (d’) : \(2x + y - 5 = 0\)

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2 + t}\\{y =  - 1 - 2t}\end{array}} \right.\)

B. \(2x + y + 8 = 0\)  

C. \(x - 2y + 8 = 0\)  

D. \(\frac{{x + 2}}{5} = \frac{{y - 3}}{{ - 1}}\)

Câu hỏi : 168251
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( d \right)\) có vtpt là \(\vec n = \left( {2;1} \right)\)

  \(\left( \Delta  \right)\) song song với đường thẳng d có pt: \(2x + y - 5 = 0\) nên \(\left( \Delta  \right)\) có vtpt là: \(\vec n = \left( {2;1} \right)\)\( \Rightarrow \left( \Delta  \right)\) có vtcp là: \(\vec u = \left( {1; - 2} \right)\)

  \(\left( \Delta  \right):\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{qua\quad Q\left( {2; - 1} \right)}\\{vtcp\quad \vec u = \left( {1; - 2} \right)}\end{array}} \right.\) nên có ptts là: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2 + t}\\{y =  - 1 - 2t}\end{array}} \right.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com