Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC với \(A\left( {4;5} \right);B\left( { - 6; - 1} \right);C\left( {1;1} \right)\). Viết phương trình tổng quát của cạnh AB.

Câu 168252: Cho tam giác ABC với \(A\left( {4;5} \right);B\left( { - 6; - 1} \right);C\left( {1;1} \right)\). Viết phương trình tổng quát của cạnh AB.

A. \(6x-y+26=0\)

B. \(6x-10y+2=0\)

C. \(x-10y+6=0\)

D. \(6x-10y+26=0\)

Câu hỏi : 168252
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình cạnh AB:

  Đường thẳng AB đi qua \(A\left( {4;5} \right);B\left( { - 6; - 1} \right)\) nên có vtcp là \(\overrightarrow {AB}  = \left( { - 10; - 6} \right)\)\( \Rightarrow \) đườngthẳng\(AB\)có vtpt là: \(\vec n = \left( {6; - 10} \right)\)

  Phương trình tổng quát của AB là: \(6\left( {x - 4} \right) - 10\left( {y - 5} \right) = 0 \Leftrightarrow 6x - 10y + 26 = 0\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com