Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết  PTTQ của các đường thẳng  đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng \(d:4x - 10y + 1 = 0,\,{\rm{  }}M(2;3)\)

Câu 168250: Viết  PTTQ của các đường thẳng  đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng \(d:4x - 10y + 1 = 0,\,{\rm{  }}M(2;3)\)

A. \(5x+2y-6=0\)

B. \(-2x+5y-16=0\)

C. \(5x+2y-16=0 \)

D. \(4x-10y+8=0\)

Câu hỏi : 168250
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(d:4x - 10y + 1 = 0{\rm{  }} \Rightarrow \overrightarrow n (4; - 10) \Rightarrow \overrightarrow {{u_d}}  = (5;2).\)

  Đường thẳng đi qua M vuông góc với d sẽ nhận vtcp của d làm vtpt có PTTQ:

  \(5\left( {x - 2} \right) + 2\left( {y - 3} \right) = 0 \Leftrightarrow 5x + 2y - 16 = 0\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com