Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

Câu 179312: Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. (3), (4), (5).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (5).

D. (1), (2), (3).

Câu hỏi : 179312

Phương pháp giải:

Viết PTHH (nếu có). Từ đó xác định các phản ứng thu được ancol.

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) HCOOC2H+ NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) HCOONa + C2H5OH

  (2) CH3COOCH=CH+ NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COONa + CH3CHO + H2O

  (3) (C17H33COO)3C3H+ 3NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

  (4) CH2=CH-COOCH+ NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH2=CH-COONa + CH3OH

  (5) CH3COOC6H+ 2NaOH \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COONa + C6H5ONa + H2O

  Vậy các chất thủy phân trong dd NaOH sinh ra ancol là (1), (3), (4).

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com