Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:

Câu 179554:

Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:

A. 62,4 gam.

B. 59,3 gam.

C. 82,45 gam.

D. 68,4.

Câu hỏi : 179554

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH.

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  este = 66,3 :  102 = 0,65 mol; nNaOH = 0,8 mol

  PTHH: C2H5COOC2H5 + NaOH → C2H5COONa + C2H5OH

  Ta thấy: n este < nNaOH => Este hết, NaOH dư

  Theo PTHH: n ancol = n este = 0,65 mol

  BTKL: m este + mNaOH = m chất rắn + mC2H5OH

  => 66,3 + 0,8.40 = m chất rắn + 0,65.46

  => m chất rắn = 68,4 gam

  Đáp án D

  Chú ý:

  NaOH dư. Chất rắn sau phản ứng gồm muối và NaOH dư.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com