Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc ?

Câu 179597:

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc ?

A. CH3COOC2H5.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH2CH=CH2.

D.

HCOOCH=CH-CH3.

Câu hỏi : 179597

Phương pháp giải:

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc có dạng HCOOCH=CH-R

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C3H5OH

  => Không có sản phẩm nào tráng bạc

  B. CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO 

  => Chỉ có CH3CHO tráng bạc 

  C. HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

  => Chỉ có HCOONa tráng bạc

  D. HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-CH2CHO

  => Cả HCOONa và CH3-CH2CHO tráng bạc

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com