`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructozo, saccarozo. Số chất trong dãy khi phản ứng với AgNO3  trong dung dịch NH3, đun nóng tạo kết tủa là

Câu 182375: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructozo, saccarozo. Số chất trong dãy khi phản ứng với AgNO3  trong dung dịch NH3, đun nóng tạo kết tủa là

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu hỏi : 182375
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 2 chất thỏa mãn là: glucozo, fructozo.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com