Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 0,01 mol amino axit E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của E có dạng

Câu 183815: Cho 0,01 mol amino axit E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của E có dạng

A. (H2N)2RCOOH.

B. (H2N)2R(COOH)2.

C. H2NRCOOH.

D. H2NR(COOH)2.

Câu hỏi : 183815

Phương pháp giải:

+ nNaOH­ = naa => E có 1 nhóm -COOH


+ nHCl = 2nE => E có 2 nhóm -NH2


=> CTCT của aa

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  amino axit E = n NaOH => E có 1 nhóm -COOH

  n= nHCl /2 => E có 2 nhóm -NH2

  => CT của E có dạng (NH2)2RCOOH

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com