Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 9 gam một aminoaxit X (phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được 13,56 gam muối. X là

Câu 183817: Cho 9 gam một aminoaxit X (phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được 13,56 gam muối. X là

A. Glyxin.

B. Alanin.

C. Valin.

D. Phenyl alanin.

Câu hỏi : 183817

Phương pháp giải:

Phương pháp tăng giảm khối lượng.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (H2N)x-R-COOH → (H2N)x-R-COOK

  1 mol                                  1 mol             → m tăng = 38 gam

  0,12 mol                            0,12 mol         ← m tăng = 13,56 - 9 = 4,56 gam

  => MX = 9 : 0,12 = 75

  => 16x + R + 45 = 75 => 16x + R = 30 => x = 1, R = 14 thỏa mãn

  Vậy X là H2N-CH2-COOH

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com