Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho a gam axit glutamic tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn thu được (a+8,8) gam chất rắn. Nếu cho a gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng HCl cần dùng là

Câu 183818: Cho a gam axit glutamic tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn thu được (a+8,8) gam chất rắn. Nếu cho a gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng HCl cần dùng là

A. 7,3 gam.

B. 14,6 gam.

C. 29,2 gam.

D. 58,4 gam.

Câu hỏi : 183818

Phương pháp giải:

Tăng giảm khối lượng.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH → NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa

                         1 mol                                                          1 mol                            → m tăng = 2.23 - 2.1 = 44 gam

                        0,2 mol                                                                                             ← m tăng = 8,8 gam

  Khi cho Glutamic phản ứng với HCl, do glutamic có 1 nhóm -NH2 nên ta có: 

  nHCl = nGlu = 0,2 mol => mHCl = 0,2.36,5 = 7,3 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com