Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng(tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai đầu bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức

Câu 184077: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng(tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai đầu bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức

A. \({I_{\max }} = {U_{\max }}\sqrt {{C \over L}} \)

B. \({I_{\max }} = \sqrt {{{{U_{\max }}} \over {\sqrt {CL} }}} \)

C. \({I_{\max }} = {U_{\max }}\sqrt {{L \over C}} \)

D. \({I_{\max }} = {U_{\max }}\sqrt {CL} \)

Câu hỏi : 184077

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức liên hệ giữa điện tích, cường độ dòng điện và điện áp cực đại

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left\{ \matrix{
  {I_{m{\rm{ax}}}} = \omega {Q_{m{\rm{ax}}}} \hfill \cr
  {Q_{m{\rm{ax}}}} = C{U_{m{\rm{ax}}}} \hfill \cr
  \omega = {1 \over {\sqrt {LC} }} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {I_{m{\rm{ax}}}} = {U_{m{\rm{ax}}}}\sqrt {{C \over L}} \)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com