Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính pH của dung dịch gồm NaOH 10-3M và NH3 10-2M  (NH3 có Kb = 1,8.10-5).

Câu 186356: Tính pH của dung dịch gồm NaOH 10-3M và NH3 10-2M  (NH3 có Kb = 1,8.10-5).

A. 11,00.

B. 12,87.

C. 11,06.

D. 12,04.

Câu hỏi : 186356
 • Đáp án : C
  (18) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NaOH    Na+       +   OH-

  10-3                            10-3

                      NH3  + H2O ⇄ NH4+   +   OH-         Kb = 1,8.10-5

  Ban đầu:     0,01                                   10-3

  Phân li:        x                        x           10-3+x            

  Cân bằng:  0,01-x                  x           10-3+x             

   Kb =   x.(10-3+x)/(0,01-x) = 1,8.10-5

  ⟹ Giải phương trình bậc hai, ta có: x = 1,536.10-4  ⟹ pOH = 2,94  ⟹ pH = 11,06

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com