Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Lấy c = 3.108m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là

     

Câu 186977: Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Lấy c = 3.108m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là


     

A. 1,452.1014 Hz.    

B. 1,596.1014Hz.   

C. 1,875.1014Hz. 

D. 1,956.1014Hz

Câu hỏi : 186977

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết định luật về giới hạn quang điện λ ≤ λ0 <=> f ≥ f0

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giới hạn quang điện của chất quang dẫn: \(\lambda  = 1,88\mu m = {1,88.10^{ - 6}}m\)

  Tần số giới hạn quang điện của chất quang dẫn: \({f_0} = {c \over {{\lambda _0}}} = {1,596.10^{14}}Hz\)

  Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện trong: \(\lambda  \le {\lambda _0} \Rightarrow f \ge {f_0} = {1,596.10^{14}}Hz\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com