Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = x - \sqrt x  + 2\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Câu 188977: Hàm số \(y = x - \sqrt x  + 2\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. \(\left( {0;4} \right)\)

B. \(\left( {\dfrac{1}{4}; + \infty } \right)\)

C. \(\left( {0;\dfrac{1}{4}} \right)\)

D. \(\left( {4; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 188977

Phương pháp giải:

-          Tính \(y'\) và kết luận các khoảng đơn điệu của hàm số.

 • Đáp án : B
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải: ĐK: \(x \ge 0\).

  Ta có: \(y' = 1 - \frac{1}{{2\sqrt x }}\).

  Nhập hàm \(y'\) vào máy tính CASIO để thử từng đáp án.

  Thử với \(x = 2\) ta được: \(y' = \frac{{4 - \sqrt 2 }}{4} \approx 0,6465 > 0\)\( \Rightarrow \) hàm số đồng biến.

  \( \Rightarrow \) Loại đáp án C, D.

  Thử với \(x = \frac{1}{5}\) ta được: \(y' = \frac{{2 - \sqrt 5 }}{2} \approx  - 0,11803 < 0 \Rightarrow \) hàm số nghịch biến.

  \( \Rightarrow \) Loại đáp án A.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com