Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vai trò của nước đối với đời sống thực vật?

Câu 189896:

Vai trò của nước đối với đời sống thực vật?

A. Nước đảm bảo độ bển vững của các cấu trúc trong cơ thể.

B.  Nước là môi trường thuận lợi cho các quá trình trao đổi chất

C. Nước tham gia các phản ứng hoá học trong cơ thê.

D. Cả A, B và C đúng.

Câu hỏi : 189896
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vai trò của nước gồm cả 3 ý A,B,C

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com