`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sin x - \cos x\) lần lượt là:

Câu 190141: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sin x - \cos x\) lần lượt là:

A. \(1;-1\)

B. \(\sqrt 2 ;\,\, - \sqrt 2 \)

C. \(2;-2\)

D. \(-3;3\)

Câu hỏi : 190141

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của hàm số lượng giác để đánh giá, tìm ra GTLN và GTNN của hàm số.

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y = \sqrt 2 \left( {\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\sin x - \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\cos x} \right) = \sqrt 2 \sin \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right)\)

  Lại có \( - 1 \le \sin f\left( x \right) \le 1\)\( \Rightarrow  - 1 \le \sin \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right) \le 1 \Leftrightarrow  - \sqrt 2  \le \sqrt 2 \sin \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right) \le \sqrt 2 \)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com