Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} + x - 1\) và đường thẳng \(y = 1 - 2x\) là:

Câu 190640: Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} + x - 1\) và đường thẳng \(y = 1 - 2x\) là:

A. \(3\)

B. \(2\)

C. \(0\)

D. \(1\)

Câu hỏi : 190640

Phương pháp giải:

Lập phương trình hoành độ giao điểm (*) của hai đồ thị hàm số.


Số giao điểm của hai đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình (*).


Giải phương trình (*) và đưa ra kết luận đúng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số giao điểm của hai đồ thị hàm số đã cho là số nghiệm của phương trình:

  \({x^3} - 2{x^2} + x - 1 = 1 - 2x \Leftrightarrow {x^3} - 2{x^2} + 3x - 2 = 0\)

  Ta bấm máy tính thấy phương trình trên có 1 nghiệm.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com