Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^3} - 3x + 2\) có đồ thị (C). Đường thẳng d: \(y = m\) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi:

Câu 190642: Cho hàm số \(y = {x^3} - 3x + 2\) có đồ thị (C). Đường thẳng d: \(y = m\) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi:

A. \(0 \le m \le 4\)

B. \(m < 0\)

C. \(m > 0\)

D. \(0 < m < 4\)

Câu hỏi : 190642

Phương pháp giải:

Lập phương trình hoành độ giao điểm (*) của hai đồ thị hàm số.


Số giao điểm của hai đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình (*).


Hai đồ thị cắt nhau tại 3 điểm phân biệt \( \Leftrightarrow \) phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt.


Sử dụng máy tính CASIO để thử các đáp án và chọn đáp án đúng.

 • Đáp án : D
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C) là số nghiệm của phương trình:

  \({x^3} - 3x + 2 = m \Leftrightarrow {x^3} - 3x + 2 - m = 0\,\,\left( * \right)\)

  Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt \( \Leftrightarrow \) phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt.

  Với bài toán này, ta thử các giá trị của m vào phương trình (*) sau đó dùng máy tính để xem trong trường hợp nào mà pt (*) có 3 nghiệm phân biệt thì đúng.

  +) Trước hết tha thử với \(m = 0\): Khi đó ta bấm máy giải pt: \({x^3} - 3x + 2 = 0\)

  Bấm máy giải pt ta thấy pt có 2 nghiệm \( \Rightarrow m = 0\) không thỏa mãn \( \Rightarrow \) loại đáp án A.

  +) Thử với \(m = 1\): Khi đó ta bấm máy giải phương trình: \({x^3} - 3x + 1 = 0\)

  Bấm máy giải pt ta thấy pt có 3 nghiệm \( \Rightarrow m = 1\) thỏa mãn \( \Rightarrow \) loại đáp án B.

  +) Thử với\(m = 5\): Khi đó ta bấm máy giải phương trình: \({x^3} - 3x - 3 = 0\)

  Bấm máy giải pt ta thấy pt có 1 nghiệm \( \Rightarrow m = 5\) không thỏa mãn \( \Rightarrow \) loại đáp án C.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com