Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trường hợp nào sau đây không tạo ra kim loại?

Câu 192809: Trường hợp nào sau đây không tạo ra kim loại?

A. Na + dung dịch Fe(NO3)2          

B. Cu + dung dịch AgNO3

C. Mg + dung dịch Pb(NO3)2         

D. Fe + dung dịch CuCl2

Câu hỏi : 192809
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Na + H2O → NaOH + ½ H2

  2NaOH + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NaNO3

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com