Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

Câu 1:

A. knit

B. hide

C. tide

D. fly

Câu hỏi : 193234
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. knit /nɪt/               

  B. hide /haɪd/                       

  C. tide /taɪd/              

  D. fly /flaɪ/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. how

B. town

C. power

D. slow

Câu hỏi : 193235
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. how /haʊ/

  B. town /taʊn/

  C. power /ˈpaʊə(r)/

  D. slow /sləʊ/

  Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại được phát âm là /aʊ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. hear

B. clear

C. bear

D. ear

Câu hỏi : 193236
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hear /hɪə(r)/                     

  B. clear /klɪə(r)/                   

  C. bear /beə(r)/                    

  D. ear /ɪə(r)/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /eə/ các đáp án còn lại được phát âm là /ɪə/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. faithful

B. failure

C. fairly

D. fainted

Câu hỏi : 193237
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. faithful /ˈfeɪθfl/

  B. failure /ˈfeɪljə(r)/

  C. fairly /ˈfeəli/

  D. fainted /feɪntɪd/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /eə/ các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. beard

B. bird

C. learn

D. turn

Câu hỏi : 193238
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. beard /bɪəd/

  B. bird /bɜːd/

  C. learn/lɜːn/

  D. turn /tɜːn/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɪə/ các đáp án còn lại được phát âm là /ɜː/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. great

B. bread

C. break

D. steak

Câu hỏi : 193239
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  great /ɡreɪt/

  bread /bred/

  break /breɪk/

  steak /steɪk/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /e/ các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. sign

B. minor

C. rival

D. trivial

Câu hỏi : 193240
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. sign /saɪn/

  B. minor /ˈmaɪnə(r)/

  C. rival /ˈraɪvl/

  D. trivial /ˈtrɪviəl/

  Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. hair

B. stairs

C. heir

D. aisle

Câu hỏi : 193241
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hair /heə(r)/         

  B. stairs /steə(r)/                  

  C. heir  /eə(r)/            

  D. aisle /aɪl/

  Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại được phát âm là /eə/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. foul

B. brooch

C. soul

D. foal

Câu hỏi : 193242
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. foul/faʊl/

  B. brooch/brəʊtʃ/

  C. soul/səʊl/

  D. foal /fəʊl/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /aʊ/ các đáp án còn lại được phát âm là /əʊ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. boat

B. broad

C. coast

D. alone

Câu hỏi : 193243
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. boat /bəʊt/

  B. broad/brɔːd/

  C. coast /kəʊst/

  D. alone /əˈləʊn/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại được phát âm là /əʊ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. eight

B. freight

C. height

D. weight

Câu hỏi : 193244
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. eight/eɪt/

  B. freight/freɪt/

  C. height/haɪt/

  D. weight/weɪt/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. notebook

B. hope

C. cock

D. potato

Câu hỏi : 193245
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. notebook/ˈnəʊtbʊk/

  B. hope /həʊp/

  C. cock /kɒk/

  D. potato /pəˈteɪtəʊ/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại được phát âm là /əʊ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. purity

B. burning

C. cure

D. durable

Câu hỏi : 193246
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. purity /ˈpjʊərəti/

  B. burning /ˈbɜːnɪŋ/

  C. cure/kjʊə(r)/ 

  D. durable /ˈdjʊərəbl/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɜː/ các đáp án còn lại được phát âm là /jʊə/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. about

B. amount

C. should

D. ground

Câu hỏi : 193247
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. about /əˈbaʊt/      

  B. amount /əˈmaʊnt/            

  C. should/ʃəd/ hoặc /ʃʊd/                

  D. ground /ɡraʊnd/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/ hoặc /ʊ/ các đáp án còn lại được phát âm là /aʊ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. are

B. fair

C. there

D. wear

Câu hỏi : 193248
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. are /ɑːr/ hoặc /ə(r)/

  B. fair /feə(r)/

  C. there /ðeə(r)/

  D. wear /weə(r)/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɑːr/ hoặc /ə(r)/ các đáp án còn lại được phát âm là /eə(r)/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. beard

B. fur

C. search

D. prefer

Câu hỏi : 193249
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. beard /bɪəd/

  B. fur /fɜː(r)/

  C. search/sɜːtʃ/

  D. prefer /prɪˈfɜː(r)/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ɪə/ các đáp án còn lại được phát âm là /ɜː(r)/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17:

A. nature

B. change

C. gravity

D. basis

Câu hỏi : 193250
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. nature /ˈneɪtʃə(r)/

  B. change /tʃeɪndʒ/

  C. gravity /ˈɡrævəti/

  D. basis /ˈbeɪsɪs/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /æ/ các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18:

A. clothes

B. gone

C. drove

D. ghost

Câu hỏi : 193251
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. clothes /kləʊðz/

  B. gone /ɡɒn/

  C. drove /drəʊv/

  D. ghost /ɡəʊst/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại được phát âm là /əʊ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19:

A. reliable

B. liquid

C. revival

D. final

Câu hỏi : 193252
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. reliable /rɪˈlaɪəbl/

  B. liquid /ˈlɪkwɪd/

  C. revival /rɪˈvaɪvl/

  D. final /ˈfaɪnl/

  Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20:

A. come

B. roll

C. comb

D. grow

Câu hỏi : 193253
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. come /kʌm/

  B. roll /rəʊl/

  C. comb /kəʊm/

  D. grow /ɡrəʊ/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại được phát âm là /əʊ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com