Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Câu 1:

A. develop 

B. adjective 

C. generous 

D. popular 

Câu hỏi : 193196
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  develop /dɪˈveləp/

  adjective /ˈædʒɪktɪv/

  generous /ˈdʒenərəs/

  popular /ˈpɒpjələ(r)/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:

A. beautiful 

B. important 

C. delicious 

D. exciting 

Câu hỏi : 193197
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  beautiful /ˈbjuːtɪfl/

  important /ɪmˈpɔːtnt/

  delicious /dɪˈlɪʃəs/

  exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. element

B. regular 

C. believing 

D. policy 

Câu hỏi : 193198
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  element /ˈelɪmənt/

  regular /ˈreɡjələ(r)/

  believing /bɪˈliːvɪŋ/

  policy /ˈpɒləsi/

  Câu C trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4:

A. punctual 

B. tolerant 

C. utterance 

D. occurrence 

Câu hỏi : 193199
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  punctual /ˈpʌŋktʃuəl/

  tolerant /ˈtɒlərənt/

  utterance /ˈʌtərəns/

  occurrence /əˈkʌrəns/

  Câu D trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5:

A. expensive      

B. sensitive                

C. negative                

D. sociable 

Câu hỏi : 193200
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  expensive /ɪkˈspensɪv/

  sensitive /ˈsensətɪv/

  negative /ˈneɡətɪv/

  sociable /ˈsəʊʃəbl/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:

A. attractive 

B. perception 

C. cultural 

D. expensive 

Câu hỏi : 193201
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  attractive /əˈtræktɪv/

  perception /pəˈsepʃn/

  cultural /ˈkʌltʃərəl/

  expensive /ɪkˈspensɪv/

  Câu C trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7:

A. chocolate 

B. structural             

C. important             

D. national 

Câu hỏi : 193202
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  chocolate /ˈtʃɒklət/

  structural /ˈstrʌktʃərəl/

  important /ɪmˈpɔːtnt/

  national /ˈnæʃnəl/

  Câu C trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1=>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8:

A. cinema

B. position 

C. family 

D. popular 

Câu hỏi : 193203
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  cinema /ˈsɪnəmə/

  position /pəˈzɪʃn/

  family /ˈfæməli/

  popular /ˈpɒpjələ(r)/

  Câu B trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9:

A. natural

B. department           

C. exception             

D. attentive 

Câu hỏi : 193204
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  natural /ˈnætʃrəl/

  department /dɪˈpɑːtmənt/

  exception /ɪkˈsepʃn/

  attentive /əˈtentɪv/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10:

A. expertise        

B. cinema                   

C. recipe                    

D. similar 

Câu hỏi : 193205
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  expertise /ˌekspɜːˈtiːz/

  cinema /ˈsɪnəmə/

  recipe /ˈresəpi/

  similar /ˈsɪmələ(r)/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 3 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11:

A. government   

B. musician               

C. disgusting                         

D. exhausting 

Câu hỏi : 193206
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  government /ˈɡʌvənmənt/

  musician /mjuˈzɪʃn/

  disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/

  exhausting /ɪɡˈzɔːstɪŋ/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:

A. engineer 

B. corporate 

C. difficult 

D. different 

Câu hỏi : 193207
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/

  corporate /ˈkɔːpərət/

  difficult /ˈdɪfɪkəlt/

  different /ˈdɪfrənt/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 3 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13:

A. popular 

B. position

C. horrible 

D. positive 

Câu hỏi : 193208
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  popular /ˈpɒpjələ(r)/

  position /pəˈzɪʃn/

  horrible /ˈhɒrəbl/

  positive /ˈpɒzətɪv/

  Câu B trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14:

A. permission 

B. computer 

C. million 

D. perfection 

Câu hỏi : 193209
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  permission /pəˈmɪʃn/

  computer /kəmˈpjuːtə(r)/

  million /ˈmɪljən/

  perfection /pəˈfekʃn/

  Câu C trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15:

A. scholarship    

B. negative                

C. develop                 

D. purposeful 

Câu hỏi : 193210
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  scholarship /ˈskɒləʃɪp/

  negative /ˈneɡətɪv/

  develop /dɪˈveləp/

  purposeful /ˈpɜːpəsfl/

  Câu C trọng âm chính rơi vào âm tiết 2 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 1

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16:

A. document 

B. comedian 

C. perspective 

D. location 

Câu hỏi : 193211
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  document /ˈdɒkjumənt/

  comedian /kəˈmiːdiən/

  perspective /pəˈspektɪv/

  location /ləʊˈkeɪʃn/

  Câu A trọng âm chính rơi vào âm tiết 1 các đáp án còn lại rơi vào âm tiết 2

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận