`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

Câu 194175: Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Quỳ  tím  

B. Phenolphtalein     

C. Na2CO3         

D. AgNO3

Câu hỏi : 194175
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đun nóng các dung dịch, có kết tủa xuất hiện là dung dịch Ba(HCO3)2:

                  Ba(HCO3)\overset{to}{\rightarrow} BaCO3↓+CO2↑+H2O

  - Cho AgNO3 vào 2dung dịch còn lại, có kết tủa là dung dịch BaCl2; còn lại không có hiên tượng gì là 

                  Ba(NO3)22AgNO3+BaCl2→2AgCl↓+Ba(NO3)2

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com