Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 1: Look! The man ______up the tree.

A. is climbing

B. climbs   

C. are climbing  

D. climb

Câu hỏi : 195280
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Look! Là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn

  Chủ ngữ là the man – số ít nên to be phải dùng là “is”

  Dịch câu: Nhìn kìa! Người đàn ông đang trèo lên cây.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: That girl _____ loudly in the party now.

A. cry 

B. cries

C. is crying  

D. are crying

Câu hỏi : 195281
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “now” là trạng từ chỉ thời gian, là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn.

  Chủ ngữ là That girl – số ít nên to be phải dùng là “is”

  Dịch câu: Cô gái kia hiện tại đang khóc rất lớn trong bữa tiệc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Who _____ Kate _____ to on the phone?

A. do/talk 

B. is/talk 

C. does/talking   

D. is/talking

Câu hỏi : 195282
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Về ngữ cảnh của câu, ta phải chia ở thì hiện tại tiếp diễn.

  Chủ ngữ trong câu là Kate – số ít nên to be phải dùng là “is”

  Dịch câu: Kate đang nói chuyện với ai qua điện thoại vây?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: I bought the ticket yesterday. I _____ to New York tomorrow.

A. fly   

B. am flying  

C. flies     

D. flying

Câu hỏi : 195283
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Đây là câu dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra có sắp đặt sẵn trong tương lai gần.

  Dịch câu: Tôi đã mua vé ngày hôm qua. Tôi sẽ bay đến New York ngày mai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: At the moment, my sister _____volleyball.

A. is playing  

B. are playing 

C. play  

D. plays

Câu hỏi : 195284
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  At the moment là trạng từ được sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn

  Chủ ngữ trong câu là my sister- số ít, nên to be phải dùng là “is”

  Dịch câu: Hiện tại, chị gái tôi đang chơi bóng chuyền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Keep silent! I ____ to the radio.

A. listen 

B. am listening 

C. will listen

D. am going to listen

Câu hỏi : 195285
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Keep silent!: Yên lặng nào!

  Về ngữ cảnh của câu, ta phải dùng thì hiện tại tiếp diễn.

  Dịch câu: Yên lặng nào! Tôi đang nghe radio.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: Every morning, I ____ TV at 10 a.m, but today I _____ to music at 10 a.m

A. watch/listen

B. am watching/am listening

C. am watching/listen  

D. watch/am listening

Câu hỏi : 195286
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Vế đầu tiên dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen/một hành động lặp đi lặp lại; vế thứ 2 dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang diễn ra.

  Dịch câu: Mỗi sáng, tôi xem phim lúc 10h sáng, nhưng hôm nay tôi lại đang nghe nhạc lúc 10h.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: We _____ a party next sunday. Would you like to come?

A. will have

B. are having

C. have  

D. has

Câu hỏi : 195287
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Đây là câu dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra có sắp đặt sẵn trong tương lai gần.

  Dịch câu: Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chủ nhật tới. Bạn có muốn đến không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: It’s 9 o’clock in the morning.  Lien _____ anywhere. She ____ her homework in her room.

A. doesn’t go/is doing 

B. isn’t going/do

C. isn’t going/is doing  

D. doesn’t go/do

Câu hỏi : 195288
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Chỗ trống đầu tiên dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra ở hiện tại, chỗ trống thứ 2 cũng dùng thì hiện tại tiếp diễn để giải thích thêm cho hành động đang xảy ra ở chỗ trống 1.

  Dịch câu: Bây giờ là 9h sáng. Liên đang không đi đâu cả. Cậu ấy đang làm bài tập ở trong phòng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: At present they _____ to London.

A. travel

B. are travelling       

C. travels  

D. is travelling

Câu hỏi : 195289
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  At present là trạng từ được sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn.

  Chủ ngữ trong câu là they, nên ta phải dùng to be “are”

  Dịch câu: Hiện tại họ đang đến London.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11: I ______ her at 6.30. We made an appointment yesterday.

A. will meet    

B. am meeting

C. meet   

D. am going to meet

Câu hỏi : 195290
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Đây là câu dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra có sắp đặt sẵn trong tương lai gần.

  Thì tương lai đơn (will + V) diễn tả hành động ở tương lai và ko có dự định sẵn từ trước. Còn be going to nghiêng về phỏng đoán về việc sẽ xảy ra trong tương lai.

  Dịch câu: Tôi sẽ gặp cô ấy lúc 6h30. Chúng tôi đã hẹn hôm qua rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12: He_____ about leaving his job. He’s already tired of it.

A. is thinking

B. thinks  

C. will think 

D. is going to think

Câu hỏi : 195291
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu này diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại và có thể không kéo dài lâu,

  Dịch câu: Anh ấy đang nghĩ đến việc thôi việc. Anh ấy cảm thấy mệt mỏi với nó rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13: Look, somebody _____ to steal that man's wallet.

A. tries   

B. try   

C. are trying  

D. is trying

Câu hỏi : 195292
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Look: Nhìn kìa – đây là động từ thường gặp ở thì hiện tại tiếp diễn

  Chủ ngữ là somebody nên to be phải dùng là “is”

  Dịch câu: Nhìn kìa, ai đó đang cố lấy cắp ví của người đàn ông kia.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14: I never _____ potatoes. But today I don’t know why my mum ____ some.

A. eat/makes   

B. eat/is making       

C. am eating/makes

D. am eating/is making

Câu hỏi : 195293
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu đầu tiên dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen/một sự thật ở hiện tại. Câu thứ 2 dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại.

  Dịch câu: Tôi không bao giờ ăn khoai tây. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay mẹ tôi lại đang nấu một ít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15: ____ he _____ to the dinner? He said he would be busy.

A. Doesn’t/come

B. Won’t/come 

C. Isn’t/coming   

D. Aren’t/coming

Câu hỏi : 195294
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Đây là câu dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra có sắp đặt sẵn trong tương lai gần.

  Thì tương lai đơn (will + V) diễn tả hành động ở tương lai và ko có dự định sẵn từ trước.

  Dịch câu: Anh ấy sẽ không đến ăn tối? Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ bận.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16: Tonight we ______ to our teacher’s wedding party.

A. go     

B. are going  

C. will go  

D. goes

Câu hỏi : 195295
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Đây là câu dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra có sắp đặt sẵn trong tương lai gần.

  Thì tương lai đơn (will + V) diễn tả hành động ở tương lai và ko có dự định sẵn từ trước.

  Dịch câu: Tối nay chúng tôi sẽ tham gia tiệc cưới của cô giáo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17: They_____ making an appeal against the judgment.

A. consider   

B. are considering

C. will consider  

D. are going to consider

Câu hỏi : 195296
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu này diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại và có thể không kéo dài lâu

  Dịch câu: Họ đang suy xét sẽ kháng cáo lại phán quyết của Toà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18: Bring an umbrella with you. It ____ outside.

A. rains   

B. will rain

C. is raining 

D. are raining

Câu hỏi : 195297
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Về ngữ cảnh của câu, ta phải dùng thì hiện tại tiếp diễn

  Dịch câu: Mang ô bên người đi. Bên ngoài trời đang mưa đấy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19: Go home quickly. It ____ dark.

A. get    

B. gets   

C. is getting 

D. will get

Câu hỏi : 195298
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Về ngữ cảnh của câu, ta phải dùng thì hiện tại tiếp diễn. Động từ “get” cũng là động từ thường thấy ở thì hiện tại tiếp diễn

  Dịch câu: Nhanh về nhà thôi. Trời đang tối dần rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20: They often ____ at home on weekends, today they ____ out instead.  

A. stay/go      

B. are staying/are going

C. stay/are going     

D. are staying/go

Câu hỏi : 195299
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu đầu tiên dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen/một sự thật ở hiện tại. Câu thứ 2 dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại.

  Dịch câu: Họ thường ở nhà vào cuối tuần, nhưng thay vào đó hôm nay họ đang ra ngoài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com