Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 1: I .................. the novel written by Jack London several times.

A. have read

B. have been reading 

C. read    

D. am reading

Câu hỏi : 195301
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Ở đây ta dùng thì hiện tại hoàn thành, bởi có cụm “several times” và nghĩa của câu có tính nhấn mạnh đến kết quả của hành động.

  Dịch câu: Tôi đã đọc tiểu thuyết của Jack London vài lần rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: It is the most romantic story I .......................

A. have never read

B. have sometimes read

C. have rarely read

D. have ever read

Câu hỏi : 195302
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Cấu trúc nhấn mạnh dùng hiện tại hoàn thành: This/It is + …. + thì hiện tại hoàn thành (thường có sử dụng ever)

  Dịch câu: Đó là câu chuyện lãng mạn nhất tôi từng đọc

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: It’s the first time I ................... this film.

A. have been seeing

B. have seen  

C. see

D. saw

Câu hỏi : 195303
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc nhấn mạnh dùng hiện tại hoàn thành: This/That/It is… + …. + thì hiện tại hoàn thành (thường có sử dụng ever)

  Dịch câu: Đây là lần đầu tiên tôi xem phim này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: We .................... in that house since 2005.

A. are living

B. live 

C. have lived

D. lived

Câu hỏi : 195304
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Since + mốc thời gian là một dấu hiệu của thì hoàn thành

  Dịch câu: Chúng tôi đã sống trong căn nhà đó từ năm 2005

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: Jack ......................... his homework yet.

A. hasn’t finished

B. has finished    

C. doesn’t finish   

D. didn’t finish

Câu hỏi : 195305
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Yet: chưa – là một dấu hiệu của thì hoàn thành. Có yet trong câu, ta dùng thể phủ định. Đáp án là A

  Dịch: Jack vẫn chưa hoàn thành bài tập.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: An is on holiday. She ..............to Thailand.

A. has been

B. is going  

C. has gone 

D. was

Câu hỏi : 195306
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu trên: An đang trong kì nghỉ (đây là hành động từ quá khứ và vẫn kéo dài đến hiện tại, cho nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành)

  Phân biệt has been và has gone: has been: đã đến và quay lại; has gone: đến và chưa quay lại. Đáp án là C.

  Dịch câu: An đang trong kì nghỉ. Cô ấy đã đến Thailand

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: Anh is back to Vietnam now. She ................... to France.

A. went 

B. has gone

C. has been 

D. was

Câu hỏi : 195307
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Phân biệt has been và has gone: has been: đã đến và quay lại; has gone: đến và chưa quay lại.

  Trong câu này, ta lựa chọn “has been”

  Dịch câu: Anh bây giờ quay lại Việt Nam. Cô ấy đã đến Pháp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: I ......................... English all the morning.

A. have learnt

B. am learning  

C. learnt  

D. have been learning

Câu hỏi : 195308
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu này nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, vì thế không dùng thì hiện tại hoàn thành mà dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ngoài ra, cụm “all the morning” cũng thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Dịch câu: Tôi đã học tiếng Anh cả buổi sáng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: I ................... for you for half an hour, and now I’m still waiting, hoping that you’ll come.

A. have been waiting

B. have waited  

C. waited

D. am waiting

Câu hỏi : 195309
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Về nghĩa, câu này nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, vì thế không dùng thì hiện tại hoàn thành mà dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Dịch câu: Tôi đã đợi cậu nửa tiếng, và giờ tôi vẫn đợi, hy vọng cậu sẽn đến.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: Mary.................. in the garden all day because she ...............ill.

A. has rested – has been

B. has rested - was

C. has been resting – has been 

D. has been resting – is

Câu hỏi : 195310
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Vế thứ nhất dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, ngoài ra còn có cụm “all day” thường gặp ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vế thứ 2 dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

  Dịch câu: Mary ngồi nghỉ trong vườn cả ngày vì cô ấy cảm thấy không khoẻ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11: Although John ...............at the university for five years he ...............his degree yet.

A. has studied – has got 

B. has been studying – has not got

C. has not been studying – has not got

D. has studied – got

Câu hỏi : 195311
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Vế sau có từ yet, vì thế ta dùng ở thể phủ định, đáp án A và D loại.

  Đáp án C loại vì vế trước phải dùng ở thể khẳng định. ĐÁp án là B.

  Dịch câu: Dù John đã học đại học 5 năm, anh ấy vẫn chưa lấy được bằng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12: Paul.............in God since he was a child.

A. believed 

B. has believed  

C. has been believing

D. believes

Câu hỏi : 195312
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Since + sự kiện là dấu hiệu của thì hoàn thành.

  Ở đây nhấn mạnh vào hành động chứ không phải tính liên tục, do đó ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

  Dịch câu: Paul tin vào Chúa kể từ khi cậu ấy còn nhỏ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13: I............the book, you can have it back.

A. am reading

B. have been reading  

C. have read  

D. read

Câu hỏi : 195313
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu này nhấn mạnh vào kết quả của hành động, ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

  Dịch câu: Tớ đã đọc xong sách rồi, cậu có thể lấy lại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14: Why are your hands so dirty? – I................my bike.

A. repaired 

B. have been repairing

C. have repaired   

D. repair

Câu hỏi : 195314
 • Đáp án : B
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu này nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động chứ không nhấn mạnh đến kết quả, ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Dịch câu: Sao tay cậu bẩn vậy? – Tớ vừa sửa xe đạp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15: She................all day long, and now her eyes are very red.

A. has been crying

B. has cried 

C. is crying

D. cried

Câu hỏi : 195315
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   A

  Câu này nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động, ngoài ra còn có cụm “all day long” thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Dịch câu: Cô ấy đã khóc cả ngày trời, và giờ thì mắt cô ấy rất đỏ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16: She is sleeping. She ………….. since you went out.

A. slept        

B. is sleeping      

C. has slept  

D. has been sleeping

Câu hỏi : 195316
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Since + sự kiện là dấu hiệu của thì hoàn thành.

  Câu này nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động, ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Dịch câu: Cô ấy đang ngủ. Cô ấy đã ngủ suốt từ khi cậu ra ngoài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17: She will find another job next month. She …………….. English in this centre for 5 years.

A. has been teaching   

B. is teaching  

C. has taught  

D. taught

Câu hỏi : 195317
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  For + khoảng thời gian là dấu hiệu của thì hoàn thành.

  Câu này nhấn mạnh vào kết quả của hành động, ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

  Dịch câu: Cô ấy sẽ tìm việc khác vào tháng tới. Cô ấy đã dạy tiếng Anh ở trung tâm này 5 năm rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18: The rain …………… . I …………….to the market yet because of the rain.

A. has just stopped – have not gone

B. just stopped – didn’t go

C. have just stopped – has not gone       

D. has just been stopping – have not gone

Câu hỏi : 195318
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Vế đầu tiên nhấn mạnh vào kết quả của hành động vừa mới xảy ra, ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Đáp án B, D loại vì không đúng thì, đáp án C loại vì dùng sai trợ động từ.Đáp án là A.

  Dịch câu: Mưa vừa mới tạnh. Tôi vẫn chưa đi chợ được vì mưa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19: She is so tired. She ………… the seats for all the people.

A. has been arranging          

B. arranged    

C. has arranged  

D. arranges

Câu hỏi : 195319
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu này nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động, ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Dịch câu: Cô ấy rất mệt. Cô ấy đã sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả mọi người.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20: Angela Jolie is a famous actress. She...............in several films.

A. appears   

B. is appearing 

C. appeared  

D. has appeared

Câu hỏi : 195320
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu này nhấn mạnh vào kết quả của hành động chứ không nhấn mạnh tính liên tục, ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

  Dịch câu: Angela Jolie là diễn viên nổi tiếng. Cô ấy đã xuất hiện ở nhiều phim.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com