Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Which of the sentences is true?

Read the passage, then choose the correct answer.

ROUTINES

Think about your daily life. Do you follow the same road to work every day? Do you sit in the same place in class? When you get dressed, do you always put the same leg or arm in first? You probably do, because we all have routines in our lives.

Routines save time and energy because you do them without thinking, that's why they are so important in the morning when your brain isn't active. Here's Jo talking about her morning routine.

'Oh yes. I always do exactly the same things. I wake up at seven o'clock every morning, but I don't get quarter past seven. I switch on the radio and listen to the news. Then I go to the loo and I brush my teeth. I have a shower and dry my hair. Then I choose my clothes and I get dressed. I don't eat anything for breakfast. I just have a cup of coffee. Then I go to work. Yes, it's always the same.'

Routines are very useful. but they also make you uncreative. So some­times it's a good idea to break your routines. Get out of bed on the opposite side. Listen to a different radio station. Take a different route to work. Eat something different for breakfast. Change your routine. You never know, it could change your life.

Câu 195472: Which of the sentences is true?

A. Routines make our brain creative.

B. People who have routines are unable to think.

C. We shouldn't break our routines.

D. Our lives could be changed if we change our routines.

Câu hỏi : 195472
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu nào là đúng?

  A. Các thói quen làm cho bộ não của chúng ta sáng tạo.

  B. Những người có thói quen không thể suy nghĩ.

  C. Chúng ta không nên phá vỡ thói quen của chúng ta.

  D. Cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi nếu chúng ta thay đổi thói quen của mình.

  Thông tin ở câu cuối bài: Change your routine. You never know, it could change your life.

  Dịch bài đọc:

  Hãy suy nghĩ về cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn có đi cùng một con đường để đi làm mỗi ngày? Bạn có ngồi cùng một chỗ trong lớp không? Khi bạn mặc quần áo, bạn luôn mặc cùng một chân hoặc cánh tay vào đầu tiên? Bạn có thể có, bởi vì tất cả chúng ta đều có các thói quen trong cuộc sống.

  Thói quen tiết kiệm thời gian và năng lượng vì bạn làm việc mà không suy nghĩ, đó là lý do tại sao chúng rất quan trọng vào buổi sáng khi não bạn chưa hoạt động. Đây là Jo nói về thói quen buổi sáng của cô.

  'Ồ vâng. Tôi luôn luôn làm chính xác những điều tương tự. Tôi thức dậy lúc 7 giờ mỗi sáng, nhưng không bao giờ đến 7h15. Tôi bật radio và nghe tin tức. Sau đó tôi đi đến phòng vệ sinh và đánh răng. Tôi tắm và sấy tóc. Sau đó tôi chọn quần áo và mặc vào. Tôi không ăn gì cho bữa sáng. Tôi chỉ uống có một tách cà phê. Sau đó tôi đi làm. Vâng, nó luôn giống nhau.'

  Thói quen rất hữu ích. Nhưng chúng cũng làm bạn thiếu sáng tạo. Vì vậy đôi khi bạn nên phá vỡ thói quen của mình. Ra khỏi giường ở phía đối diện. Nghe một đài phát thanh khác. Đi một con đường khác để đi làm. Ăn một cái gì đó khác cho bữa sáng. Thay đổi thói quen của bạn. Bạn không bao giờ biết, nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com