`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Peter and Wendy first (A) met in 2006(B), and they are (C) married for three years now (D).

Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting.

Câu 195515: Peter and Wendy first (A) met in 2006(B), and they are (C) married for three years now (D).

A. first

B. in 2006

C. are

D. now

Câu hỏi : 195515
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “are” -> “have been”

  Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

  Trong câu này sử dụng dấu hiệu của thì hoàn thành : for + khoảng thời gian

  Dịch câu: Peter và Wendy gặp lần đầu vào năm 2006, và giờ họ đã lấy nhau được 3 năm rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com