Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to complete the following sentences.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 1: If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.

A. I will never mention 

B. I never mention  

C. will I never mention 

D. I don’t mention

Câu hỏi : 195520
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai): If + mệnh đề ở hiện tại đơn, S + will/can/should/may….+ V +…

  Dịch câu: Nếu bạn có thể cho tôi một lý do hợp lý cho việc bạn hành động như vậy, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại sự cố này nữa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Unless you __________all of my questions, I can’t do anything to help you.

A. answered     

B. answer  

C. would answer 

D. are answering

Câu hỏi : 195521
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Unless = If not: Trừ phi

  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai) với Unless : Unless + mệnh đề ở hiện tại đơn (thể khẳng định), S + will/can/should/may….+ not + V +…

  Dịch câu: Trừ khi bạn trả lời hết các câu hỏi của tôi, (nếu không) tôi không thể làm gì giúp bạn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: If someone __________ in to the store, smile and say, “May I help you?”

A. comes   

B. came  

C. come 

D. should come

Câu hỏi : 195522
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một hành động có thể xảy ra): If + mệnh đề ở hiện tại đơn, mệnh đề hiện tại đơn.

  Dịch câu: Nếu như ai đó bước vào cửa hàng, hãy cười và nói, “Tôi có thể giúp gì cho bạn?”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: “Here’s my phone number”. “Thanks. I‘ll give you a call if I __________some help tomorrow”

A. will need   

B. need 

C. would need 

D. needed

Câu hỏi : 195523
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai): If + mệnh đề ở hiện tại đơn, S + will/can/should/may….+ V +…

  Dịch câu:

  “Đây là số điện thoại của tớ.”

  “Cám ơn. Tớ sẽ gọi cho cậu nếu như ngày mai tớ cần giúp đỡ .”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Nguyễn Hà câu điều kiện loại 1 : if+ mệnh đề ở hiện tại, S + will/can/may...+V thì đáp án phải là A chứ ạ sao lại là B
   Thích Trả lời 02/08/2020 16:51 Tỉ lệ đúng 0 %

Câu 5: If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

A. be   

B. is 

C. was 

D. were

Câu hỏi : 195524
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề ở hiện tại đơn, mệnh đề hiện tại đơn.

  Dịch câu: Nếu tiện, hãy ra ngoài uống chút gì đó tối nay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

A. spoke 

B. speak

C. had spoken 

D. will speak

Câu hỏi : 195525
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Cậu có nghĩ sẽ có ít mâu thuẫn trên thế giới hơn nếu như tất cả mọi người nói cùng một ngôn ngữ?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

A. doesn’t agree   

B. didn’t agree  

C. hadn’t agreed

D. wouldn’t agree

Câu hỏi : 195526
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một hành động không xảy ra ở quá khứ): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ have V-phân từ II +…

  Dịch câu: Nếu Jake đã không đồng ý đi du lịch, liệu cậu có đi không?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

A. work     

B. will work  

C. have worked 

D. would work

Câu hỏi : 195527
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Nếu tôi không làm cho một công ty kế toán, bây giờ tôi sẽ đang làm cho một ngân hàng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

A. was    

B. is   

C. were   

D. had been

Câu hỏi : 195528
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Tỉ lệ tử vong đã giảm nếu như điều kiện vệ sinh được nâng cao.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: If there __________, the rice fields could have been more productive.

A. had been enough water

B. were enough water

C. would be enough water  

D. are enough water

Câu hỏi : 195529
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một hành động không xảy ra ở quá khứ): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ have V-phân từ II +…

  Dịch câu: Nếu đã có đủ nước, ruộng lúa sẽ sản xuất tốt hơn nhiều.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11: The patient will not recover unless he __________ an operation.

A. had undergone  

B. would undergo

C. undergoes 

D. was undergoing

Câu hỏi : 195530
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Unless = If not: Trừ phi

  Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai) với Unless : Unless + mệnh đề ở hiện tại đơn (thể khẳng định), S + will/can/should/may….+ not + V +…

  Dịch câu: Bệnh nhân sẽ không qua khỏi trừ khi trải qua một cuộc phẫu thuật

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12: If she __________ him, she would be very happy.

A. would meet   

B. will meet   

C. met     

D. should meet

Câu hỏi : 195531
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Nếu cô ấy gặp anh ta, cô ấy chắc hẳn sẽ vui vẻ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13: If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

A. had had

B. had  

C. has

D. has had

Câu hỏi : 195532
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một hành động không xảy ra ở quá khứ): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ have V-phân từ II +…

  Dịch câu: Nếu anh ấy có kiến thức đầy đủ về tiếng Anh, anh ấy đã có thể ứng cử chức vụ đó rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14: If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

A. will go   

B. would go

C. went    

D. should have go to

Câu hỏi : 195533
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ đi nước ngoài để nâng cao tiếng Anh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15: The bench would collapse if they __________on it.

A. stood     

B. stand  

C. standing  

D. stands

Câu hỏi : 195534
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (diễn tả một hành động không xảy ra ở hiện tại): If + mệnh đề quá khứ đơn, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Cành cây sẽ gãy nếu như họ đứng lên nó

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16: The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

A. would go down     

B. would have gone down

C. went down          

D. had gone down

Câu hỏi : 195535
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một hành động không xảy ra ở quá khứ): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ have V-phân từ II +…

  Dịch câu: Nền giáo dục ở Nhật Bản đã có thể đi xuống nếu như những nguyên tắc giáo dục cơ bản không được suy xét.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17: If he                       last night, he could do the test easily now.

A. studies      

B. studied   

C. had studied  

D. was studying

Câu hỏi : 195536
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu điều kiện hỗn hợp (giữa loại 2 và loại 3, diễn tả hành động trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến kết quả hiện tại): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Nếu tối qua anh ấy có học bài, bây giờ có thể làm bài dễ dàng rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18: If you had invited me to your party yesterday, I                there today.

A. would be   

B. would have been

C. will be

D. was

Câu hỏi : 195537
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu điều kiện hỗn hợp (giữa loại 2 và loại 3, diễn tả hành động trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến kết quả hiện tại): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ V +…

  Dịch câu: Nếu bạn mời tôi đến bữa tiệc tối hôm qua, hôm nay tôi đã ở đó rồi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19: If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

A. have    

B. would have 

C. had had    

D. should have

Câu hỏi : 195538
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một hành động không xảy ra ở quá khứ): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ have V-phân từ II +…

  Dịch câu: Nếu tôi đã gặp phải vấn đề như của em khi còn bé, tôi sẽ không thành công trong cuộc sống như em.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20: If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

A. didn’t make  

B. wouldn’t have made 

C. won’t make       

D. don’t make

Câu hỏi : 195539
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 (diễn tả một hành động không xảy ra ở quá khứ): If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + would/could/might/…+ have V-phân từ II +…

  Dịch câu: Nếu tôi biết bạn đang ngủ, tôi đã không làm ồn khi tôi bước vào.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com