Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to complete the following sentences.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 1: Economic growth has averaged at a                  2.5 per cent.

A. respect 

B. respectful 

C. respectable  

D. respectably

Câu hỏi : 195667
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ ở phía sau. Tính từ hình thành từ danh từ respect có 2 từ:

  - respectful: tỏ vẻ tôn trọng, tỏ vẻ tôn kính

  - respectable: đứng đắn, đàng hoàng, kha khá, đáng kể

  => Ta phải chọn từ respectable để phù hợp về nghĩa.

  Dịch câu: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt con số đáng kể 2,5%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The remote desert area is                   only by helicopter.

A. access     

B. accessible   

C. accessibly  

D. accessing

Câu hỏi : 195668
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Ở đây ta cần một tính từ, vì phía trước có động từ to be. Tính từ hình thành từ danh từ access là accessible: có thể tiếp cận được, có thể truy cập được

  Dịch câu: Khu vực sa mạc hẻo lánh chỉ có thể tiếp cận được bằng trực thăng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: He was shot as he tried to foil a bank                     .

A. rob       

B. robber   

C. robbing  

D. robbery

Câu hỏi : 195669
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Ở đây ta cần một danh từ. a bank robbery: một vụ cướp ngân hàng

  Dịch câu: Anh ấy bị bắn khi anh cố gắng ngăn chặn một vụ cướp ngân hàng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Pakistan came into                 as an independent country in 1947.

A. existence 

B. exist 

C. existing

D. existent

Câu hỏi : 195670
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Cụm từ “come into existence”: ra đời, hình thành

  Dịch câu: Pakistan ra đời như một quốc gia độc lập vào năm 1947.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The company provides advice and                 in finding work.

A. assist

B. assistance  

C. assistant 

D. assisting

Câu hỏi : 195671
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Phía trước dùng danh từ “advice” nên ở đây ta cũng phải dùng một danh từ. Cần phân biệt 2 danh từ hình thành từ động từ assist:

  - assistant: phụ tá, trợ lý

  - assistance: sự giúp đỡ

  => Về nghĩa ở đây ta phải lựa chọn từ assistance.

  Dịch câu: Công ty cung cấp tư vấn và trợ giúp trong việc tìm kiếm việc làm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: It was                   from her face that she was really upset.

A. appear 

B. disappear

C. apparent        

D. appearance

Câu hỏi : 195672
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây ta cần một tính từ, vì phía trước có động từ to be. Tính từ apparent: rõ ràng, bày rõ bên ngoài

  Dịch câu: Từ khuôn mặt cô ấy rõ ràng cho thấy cô ấy rất buồn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: We request the                 of your company at the marriage of our daughter Lisa.

A. please 

B. pleasant  

C. pleased   

D. pleasure

Câu hỏi : 195673
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ the, và phía sau có giới từ of.

  Từ please hình thành danh từ pleasure: sự thích thú, ý thích, ý muốn

  Ngoài ra ta có cụm: have the pleasure of: được hân hạnh (làm gì; một cách yêu cầu lệ phép)

  Dịch câu: Chúng tôi mong có sự tham gia của công ty trong lễ cưới của con gái chúng tôi – Lisa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: The drug has had no                effect on stopping the spread of the disease.

A. signify     

B. significant  

C. significantly

D. significance

Câu hỏi : 195674
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Ở đây ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ effect phía sau.

  Tính từ significant: có ý nghĩa, quan trọng, đáng kể

  Dịch câu: Thuốc không có ảnh hưởng đáng kể đến việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: This big elephant is the oldest                    in the rain forest.

A. habit    

B. inhabit

C. inhabitant   

D. habitat

Câu hỏi : 195675
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây ta cần một danh từ, một số danh từ hình thành từ habit:

  - habitat: môi trường sống, nơi sống, nhà ở

  - habitant: người ở, người cư trú

  - inhabitant: cư dân, vật cư trú

  => Về nghĩa ta lựa chọn từ inhabitant

  Dịch câu: Con voi to lớn này là cư dân lâu đời nhất trong rừng nhiệt đới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: Try and smile. You don't want to give people the wrong                  .   

A. impress   

B. impressive    

C. impression

D. impressed

Câu hỏi : 195676
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ the + một tính từ

  Danh từ impression: sự ấn tượng

  Dịch câu: Hãy thử và mỉm cười. Bạn không muốn cho mọi người có một ấn tượng sai lầm

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: The government is encouraging all parties to play a                  role in the reform process.

A. constructive

B. construction

C. constructed 

D. construct

Câu hỏi : 195677
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Ở đây ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ role ở phía sau.

  Tính từ constructive: [có tính] xây dựng

  Dịch câu: Chính phủ đang khuyến khích tất cả các bên tham gia đóng vai trò xây dựng trong quá trình cải cách.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12:               rather than saving has become the central feature of contemporary societies.

A. Consume  

B. Consuming 

C. Consumptive

D. Consumption

Câu hỏi : 195678
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Ở đây ta cần một danh từ làm chủ từ cho câu.

  Danh từ hình thành từ động từ consume là consumption: sự tiêu dùng, số lượng tiêu dùng.

  Dịch câu: Tiêu dùng thay vì tiết kiệm đã trở thành tâm điểm của xã hội hiện đại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: The singer is regarded as a                     of the youth of her generation.

A. represent

B. representation

C. representative  

D. representer

Câu hỏi : 195679
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ “a” và phía sau có giới từ “of”. Phân biệt các danh từ:

  - representation: sự biểu thị; sự thể hiện, sự đại diện, thay mặt

  - representer: người kiến nghị, người đề nghị

  - representative: người đại diện, người đại biểu

  => Về nghĩa của câu, ta lựa chọn từ representative

  Dịch câu: Ca sĩ này được coi là một đại diện của giới trẻ trong thế hệ mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: Security checks had been carried out                     to the President's visit.

A. preparatory 

B. prepare  

C. preparation  

D. reparing

Câu hỏi : 195680
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Ở đây ta có: preparatory to (= to prepare for): chuẩn bị cho…

  Dịch câu: Kiểm tra an ninh đã được tiến hành chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 15: Patient                 is important to minimize the risk of a second heart attack.

A. educate  

B. education

C. educational 

D. educator

Câu hỏi : 195681
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Ở đây ta cần một danh từ làm chủ từ trong câu. Các danh từ trong câu hỏi:

  - education: giáo dục

  - educator: giáo viên, nhà sư phạm

  => Về nghĩa của câu ta phải chọn từ education.

  Dịch câu: Giáo dục bệnh nhân là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ nhồi máu cơ tim lần thứ hai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 16: The plan will be submitted to the committee for official                   .

A. approve 

B. approvement 

C. approving  

D. approval

Câu hỏi : 195682
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có tính từ “official”

  Danh từ hình thành từ động từ approve là approval: sự tán thành, sự chấp thuận

  Dịch câu: Kế hoạch sẽ được đệ trình lên ủy ban để phê duyệt chính thức

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 17: The department wished him success in his new               as sales manager.

A. appoint    

B. appointing  

C. appointed   

D. appointment

Câu hỏi : 195683
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có tính từ sở hữu his + tính từ “new”

  Danh từ appointment trong trường hợp này là: sự bổ nhiệm; chức vụ được bổ nhiệm

  Dịch câu: Bộ phận công ty chúc anh ta thành công với chức vụ mới là giám đốc bán hàng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 18: Don't let yourself be                   into doing something you don't like.

A. pressed     

B. press 

C. pressure     

D. pressing

Câu hỏi : 195684
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Ở đây ta cần một tính từ, phân biệt 2 tính từ:

  - be pressed: bị ép…

  - pressing: cấp bách, gấp

  => Về nghĩa ta phải chọn từ pressed

  Dịch câu: Đừng để bản thân bị ép làm việc bạn không thích

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 19: Sulphur dioxide is a pollutant and a major                  to acid rain.

A. contribute

B. contributor 

C. contributer  

D. contributing

Câu hỏi : 195685
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ “a” và tính từ major

  Danh từ contributor: nhân tố đóng góp, người đóng góp

  Dịch câu: Sulphur dioxide là một chất gây ô nhiễm và là một nhân tố đóng góp chính của mưa axit.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 20: The firm is the largest in our town, it has over 500                  .

A. employs  

B. employers  

C. emplyees   

D. employments

Câu hỏi : 195686
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Ở đây ta cần một danh từ, các danh từ từ động từ employ:

  - employment: việc làm, sự làm công, sự thuê làm

  - employer: ông chủ

  - employee: người làm công, nhân viên

  => Về nghĩa ta chọn từ employees

  Dịch câu: Công ty này là lớn nhất trong thị trấn của chúng tôi, nó có hơn 500 nhân viên

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com