Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

phương trình tổng quát của quá trình hô hấp được viết :

Câu 199532: phương trình tổng quát của quá trình hô hấp được viết :

A. CH3COCOOH + 5/2 O2 → 3CO2 + 2H2O

B. 6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2

C. C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O+ Q (năng lượng)

D. C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 + Q (năng lượng)

Câu hỏi : 199532
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình tổng quát đúng là C.

  SGK trang 52.

  Ý A là phương trình của sự oxi hóa axit hữu cơ

  Ý B không đúng

  Ý D là quá trình lên men rượu

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com