Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y cần 150 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo của 2 este là

Câu 203878: Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y cần 150 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo của 2 este là

A. HCOOCH3, HCOOC2H5.

B. CH3COOCH3, CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3, C2H5COOCH3.

D. C3H7COOCH3, C2H5COOCH3.

Câu hỏi : 203878

Phương pháp giải:

Khi este đơn chức (tạo bởi axit và ancol) phản ứng với NaOH ta luôn có: neste = nNaOH


\({\overline M _{este}} = \frac{{m_{hh}}}{{n_{hh}}} = 64,67\)


Trong hỗn hợp có chứa 1 este có M < 64,67 ⟹ công thức của este có PTK nhỏ hơn


Mà thủy phân hỗn hợp thu được 1 muối duy nhất và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp ⟹ công thức của este còn lại

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi este đơn chức (tạo bởi axit và ancol) phản ứng với NaOH ta luôn có:

  neste = nNaOH = 0,15.1,5 = 0,225 mol

  \({\overline M _{este}} = \frac{{14,55}}{{0,225}} = 64,67\)

  Trong hỗn hợp có chứa 1 este có M < 64,67 ⟹ đó chỉ có thể là HCOOCH3

  Mà thủy phân hỗn hợp thu được 1 muối duy nhất và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nên este còn lại là HCOOC2H5.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com