Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 1:

A. appreciate  

B. experience    

C. embarrassing  

D. situation

Câu hỏi : 204748
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2

  appreciate /ə'pri:∫ieit/

  experience /ik'spiəriəns/

  embarrassing /im'bærəsiη/

  situation /,sit∫ʊ'ei∫n/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. excited        

B. interested 

C. confident

D. memorable

Câu hỏi : 204749
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

  excited /ik'saitid/

  interested /'intrəstid/

  confident /'kɒnfidənt/

  memorable /'memərəbl/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. floppy    

B. embrace 

C. cotton      

D. idol

Câu hỏi : 204750
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

  floppy /'flɒpi/

  embrace /im'breis/

  cotton /'kɒtn/

  idol /'aidl/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. complain     

B. destroy        

C. terrify 

D. imagine

Câu hỏi : 204751
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

  complain /kəm'plein/

  destroy /di'strɔi/

  terrify /'terifai/

  imagine /i'mædʒin/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. carefully     

B. correctly        

C. seriously  

D. personally

Câu hỏi : 204752
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất

  carefully /'keəfəli/

  correctly /kə'rektli/

  seriously /'siəriəsli/

  personally /'pɜ:sənəli/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com