Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Câu 1: The governor (A) has not decided how (B) to deal with (C) the new problem already.(D)

A. The governor

B. decided how

C. to deal with

D. already.

Câu hỏi : 204770
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  “already” => “yet”

  “yet” đặt ở cuối câu, còn “already” đặt ở sau trợ động từ has/have/had

  Tạm dịch: Thống đốc vẫn chưa quyết định làm thế nào để giải quyết vấn đề mới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Hardly he had (A) entered the office when he realized (B) that he had (C) forgotten (D) his office key.

A. Hardly he had

B. realized

C. he had

D. forgotten

Câu hỏi : 204771
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  “Hardly he had” => “Hardly had he”

  Cấu trúc đảo ngữ với Hardly: Hardly +had +S + PP+… + when + mệnh đề thường

  Tạm dịch: Khi đã bước vào văn phòng anh ta nhận ra rằng đã quên mất chìa khoá.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: There are (A) few areas of human (B) experience that have not been (C) writing (D) about.

A. There are

B. of human

C. have not been

D. writing

Câu hỏi : 204772
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  “writing” => “written”

  Nếu để writing thì đây là dạng chủ động ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Tuy nhiên chủ ngữ là vật, nên ta phải chia ở dạng bị động.

  Tạm dịch: Có một số khía cạnh về thí nghiệm trên con người vẫn chưa được viết về.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: I think (A) you will enjoy (B) the experience by taking (C) part in the show.(D)

A. I think

B. will enjoy

C. by taking

D. in the show

Câu hỏi : 204773
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “by taking” => “in taking”

  Nếu dùng “by” (bằng cách) ở đây thì không hợp lý về nghĩa, ta dùng giới từ “in”

  Tạm dịch: Tôi nghĩ bạn sẽ tận hưởng những trải nghiệm khi tham gia chương trình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: I find that (A) necessary to do (B) something about (C) traffic problems in our city.(D)

A. find that

B. to do

C. about

D. in our city

Câu hỏi : 204774
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  “find that” => “find it”

  Cấu trúc find it + adj + to do sth: cảm thấy (như thế nào) để làm cái gì

  Tạm dịch: Tôi cảm thấy cần thiết làm gì đó về vấn đề giao thông trong thành phố chúng ta.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com