`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây là sai :

Câu 205309: Khẳng định nào sau đây là sai :

A. \(\int ({f(x) + g(x))dx = } \int {f(x)dx + \int {g(x)} } dx\)

B. \(\int {dx}  = x + C \) (với C là hằng số).

C. \(\int {f(x).g(x)dx = \int {f(x).\int {g(x)} } }\)

D. Nếu F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì F(x)- G(x) =C (với C là hằng số).

Câu hỏi : 205309
 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com